دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، بهار 1399، صفحه 1-400 (پیاپی 35) 
1. بررسی تأثیر ارتباطات مؤثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان

صفحه 1-21

محسن اکبری؛ غلامرضا محفوظی؛ رضوان هوشمند؛ یعقوب ممبینی


3. بررسی عوامل رفتاری مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت

صفحه 53-76

مرتضی بیات؛ محمد نوروزی؛ زهرا میر اشرفی؛ علی اکبر پورموسی


4. آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر آموزش و پژوهش

صفحه 77-96

جعفر باباجانی؛ وجه ا... قربانی‌زاده؛ عبدالخالق خنکا


8. حساب‌شویی و ناتوانی مالی

صفحه 159-178

بهروز قربانی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی