دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1398، صفحه 1-380 (پیاپی 32) 
14. تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت

صفحه 323-350

10.22051/jera.2018.18280.1877

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ سمیه دهقان دهنوی