دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، تابستان 1398، صفحه 1-380 (پیاپی 32) 
10. تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی

صفحه 219-246

مهدی فغانی؛ حمید زارعی؛ مسلم سعیدی گراغانی؛ سکینه دارسنج


14. تأثیر گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت

صفحه 323-350

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ سمیه دهقان دهنوی