دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1396 (پیاپی 23) 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی هزینه

صفحه 1-28

10.22051/jera.2017.8651.1161

جواد نیک کار؛ الهام حمیدی؛ اکرم جلیلی


3. کیفیت افشا و پاداش مدیریت

صفحه 43-61

10.22051/jera.2017.7534.1073

احمد احمدپور؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت