دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، بهار 1396 (پیاپی 23) 
3. کیفیت افشا و پاداش مدیریت

صفحه 43-61

احمد احمدپور؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت


4. تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 63-80

محمدرضا عباس زاده؛ سعید سمایی رهنی؛ علی خلیلیان موحد؛ فرشته مشتاق