دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، تابستان 1395، صفحه 1-259 (پیاپی 20) 
8. پیامدهای افشای اختیاری: رویکرد معادلات ساختاری

صفحه 161-186

نازنین بشیری منش؛ علی رحمانی؛ میرحسین موسوی