دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1394 (پیاپی 17) 
3. رابطه­ ی بین حق­ الزحمه ­ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره

صفحه 39-58

10.22051/jera.2015.641

سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ عبدالرحمن ابوبکری؛ محسن شیرعلی زاده