دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، بهار 1394 (پیاپی 15) 
2. تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش

صفحه 23-37

مسعود عزیزخانی؛ محمد ایمانی برندق؛ حمیدرضا مردانی


10. مقایسه دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم‌های مورچگان و غذایابی باکتری

صفحه 181-203

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ سارا خواجه زاده