دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز 1393، صفحه 1-224 
3. رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی

صفحه 45-60

سید عبدالرضا حسینی؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید مهدی سید مطهری