دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1393 (پیاپی 11) 
9. آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

صفحه 159-177

10.22051/jera.2014.611

نقی فاضلی؛ رمضانعلی رویایی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی