دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، بهار 1393 (پیاپی 11) 
9. آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی

صفحه 159-177

نقی فاضلی؛ رمضانعلی رویایی؛ زهرا پورزمانی؛ فریدون رهنمای رودپشتی