هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود

نویسندگان

چکیده

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد.
روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد.
اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost of Equity and Earnings Transparency

نویسندگان [English]

  • Ghasem Blue
  • Masoud Rahmani Mehr
چکیده [English]

Purpose- The purpose of this research is to examine the relation between earnings transparency and cost of equity. Also the relation between earnings transparency and abnormal return is examined.

Design/methodology/approach- Financial data of 121 listed companies quoted in Tehran Stock Exchange is examined for the period of 1384-1388. To measure the earnings transparency, the contemporaneous changes of earnings and returns are used. Cost of equity is calculated based on Fama-French three-factor model. To calculate the dependent and independent variables and to test the hypotheses, the multi-variation regression model is used.

Findings- The findings show that there is a negative and significant relation between earnings transparency and cost of equity. That is, firms that have more transparent earnings, experience lower cost of equity. Also there is a negative and significant relation between earnings transparency and abnormal return. Firms that have more transparent earnings, experience lower abnormal return.

Originality/value- Emphasizing the importance of financial information transparency (especially earnings) as an important qualitative characteristic in financial reporting and introducing a model for calculating it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of equity
  • Earnings Transparency
  • Abnormal return
  • Fama
  • French Three
  • Actor Model
بولو، قاسم. (1386). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های کیفی سود. پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 ثقفی، علی؛ آقایی، محمد علی. (1373). رفتار سود حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 9، 5-21.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم. (1388). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های کیفی سود. تحقیقات حسابداری، شماره 2، 4-29.
 خالقی مقدم، حمید؛ خالق، علیرضا. (1388). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21، 32-60.
 سینایی، حسنعلی؛ داودی، عبدالله. (1388). بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره11، شماره 27، 43-60.
 عرب مازار یزدی، محمد؛ طالبیان، سید محمد. (1388). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21، 1-30.
 کردستانی، غلامرضا؛ علوی، سید مصطفی. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 12، 43-61
 مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: مولف.
Barth, Mary E. ; Konchitchki, Yaniv; Landsman, Wayne. (2009). Cost of Capital and Earnings Transparency. Research Paper Series,Stanford University, Graduate School of Business.
Barth, Mary E. ; Schipper, Katherine. (2008). Financial Reporting Transparency. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 23, 173-190.
Bushman, Robert M. ; Piotroski, Joseph D. ; Smith, Abbie J. (2004). What Determines Corporate Transparency?. Journal of Accounting Research, 42(2), 207-252.
Frutos, Maria Angeles; Manzano, Carolina. (2002). Risk Aversion, Transparency, and Market Performance. Journal of Finance, Vol, VII, 959-984.
Dhaliwal, Dan S. ; Zhen Li, Oliver; Tsang, Albert; Yang, Yong George. (2011). Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. The Accounting Review, 86, 59- 100.
Fama, Eugene F. ; French, Kenneth R. (1993). Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
Hermalin, Benjamin E. ; Weisbach, Michael S. (2007). Transparency and Corporate Governance. http://ssrn. com/abstract=958628.
Muino, Flora; Trombetta, Marco. (2009). Does Graph Disclosure Bias Reduce the Cost of Equity Capital?. Accounting and Business Research, 39, 83-102.
Scott, William R. (2009). Financial Accounting Theory, Canada: Pearson Prentice Hall.
Watts, Ross L. ; Zimmerman, Jerold L. (1986). Positive Accounting Theory, New Jersey: Prentice Hall.