بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه گذاری

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه

2 استاد دانشگاه

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و سرمایه گذاری است. محدودیت مالی که بیشتر شرکتها به نوعی دچار آن می باشند یکی از مباحث مهم برای تمام شرکتها در سطح جهان می باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است (430 سال – شرکت). برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص استفاده گردیده است. این تحقیق، تحقیق توصیفی می باشد، روش تحقیق ما به صورت همبستگی می باشد و برای همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل شده است. در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. افزایش ارزش شرکت در نهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران می گردد. فرضیه دوم که بیان گردید وجه نقد با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد، تأیید گردید و با توجه به اینکه شرکتها همیشه به دنبال کسب بازده و سود بیشتر هستند بنابراین یکی از راههای ایجاد بازده، انجام سرمایه گذاری می باشد. در فرضیه سوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تأیید قرار گرفت. تغییرات در میزان وجوه نقد شرکت می تواند بر بهبود بازده و عملکرد شرکت تأثیر مهمی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships Among Financial Constraint, Cash Value and Net Investment in Firms Listed

نویسندگان [English]

  • Younes Badavar nahandi 1
  • Saeed Darkhor 2
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study is to investigate relationships among financial constraint, cash value and investment. Financial constraint which most of firms struggle with is one of important issues for all companies in world-wide. The study samples consist of 86 firms listed in TSE for period of 1384-1388(430 year-firm). Three index WW, KZ and KZIR are used for determining whether firms have financial constraint or not. The method of this study is descriptive. Our research method is correlation type and uses backward method for investigating correlation among variables.
The results from first hypothesis show that holding optimal level of cash is very important for firms and cash increases firms' value in constrained more than unconstrained firms. Increasing in firm cash value lead to increasing stockholders wealth.
Results from second hypothesis shows that cash and investment have positive relationship. Also favoring to companies always is seeking to maximum their profit and return, one of ways to achieve this goal is investment. Third hypothesis suggest that changing in level of cash holding result in excess return in constrained firms more than unconstrained firms. This changing in level of cash holding can improve firm`s return and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Financial Constraints
  • Cash Value
  • Net Investment
  • Firm value
  • Excess Return