بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی و ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر شهرت شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بصیر، قزوین، ایران.

چکیده

مدیریت ریسک کسب‌ وکار نشان‌دهنده یک تغییر رادیکال از روش‌های سنتی مدیریت ریسک به مدیریت ریسک کل‌نگر است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک کسب ‌وکار می‌تواند بر کارایی کمیته حسابرسی و شهرت شرکت تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی­، ویژگی­های کمیته حسابرسی و شهرت شرکت‌ها و تعیین نقش بین آنها می‌باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 139 شرکت درسال‌های 1392 تا 1398 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی بر شهرت شرکت‌ها تأثیر مثبت دارد. همچنین، ویژگی­های کمیته حسابرسی شامل استقلال­، سطح تحصیلات­، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبت دارند. درنهایت، نتایج نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی نقش واسطه­ای بر رابطه بین ویژگی­های کمیته حسابرسی (استقلال، سطح تحصیلات­، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی) با شهرت شرکت‌ها دارند. نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش با مستندات اشاره‌ شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Enterprise Risk Management (ERM) and Audit Committee Characteristics on the Firms’ Reputation

نویسندگان [English]

  • said rasoul hosayni 1
  • HamidReza Ganji 2
  • ghorban eskandari 3
  • Hamed SoltanPour 4
1 Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 PhD in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc student of accounting, Basir Institute of Higher Education, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Enterprise risk management (ERM) represents a radical Paradigm shift from the traditional risk management systems to a holistic risk management. According to the theoretical framework, ERM may have effects on efficiency of audit committees and reputation of firms. The main purpose of this study is to investigate the relation among ERM, characteristics of audit committees and reputation of firms, as well as to determine an interactive role among them. The sample consists of 139 firms listed in the Tehran Stock Exchange (TSE) during 2013-2019, selected based on the systematic elimination method. The results show that ERM has a positive effect on reputation of firms. In Addition, the characteristics of audit committees including independence, level of education, diversity in the level of education and the number of meetings of audit committees have a positive significant effect on ERM. Finally, results indicate that ERM has a moderating effect on the relation between the aforementioned characteristics of audit committees and the reputation of firms. The results of the research are consistent with the theoretical framework and previous literature. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise risk management
  • Characteristics of audit committees
  • corporate reputation
آقایی، علی؛ بابائی، ساسان. (1393). رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان­بندی افشای اطلاعات. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1-29، 11 (42).
پارسافر، نرگس؛ ترابی، رضوان. (۱۳۹۷). تحلیل تأثیر کنترل­های شرکتی بر تخصص حسابرسی و شهرت مدیران در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تاکستان: موسسه آموزش عالی تاکستان.
جامعی، رضا، کولی وند، زهره، محمدی کلاره، نیلوفر. (1399). بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 12 (2)، 99-114.
حضرتی، مهدی؛ رستمی، وهاب؛ قربانی، بهزاد؛ (1397) مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت، مطالعات مدیریت و حسابداری 4 (2)، 223-233.
رضامند، معصومه؛ جعفری، حمیدرضا. (۱۳۹۸). تعیین تأثیر شهرت شرکت بر ارزش بازار سهام شرکت با استفاده از دو مدل رگرسیونی و شبکه­های عصبی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس بین­المللی علوم مدیریت و حسابداری، تهران: موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
صیادی، محمد؛ دستگیر، محسن؛ احمدی، سعید علی. (1398). مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه­گذاری. راهبرد مدیریت مالی، 7 (24)، 1-39.
طهماسبی خورنه سعید، ایوانی فرزاد، اردشیری محمد جواد. بررسی رابطه‌ متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان ۳SLS. پژوهش‌های مدیریت در ایران. ۱۳۹۷; ۲۲ (۱) :۱۱۹-۱۴۱
قادری، صلاح الدین؛ لشگری، زهرا ؛ تاری وردی، یداله؛ کیقبادی، امیر رضا. (1399). مدل مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر عملکرد حسابداری و اقتصادی شرکت. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16 (65)، 139-173.
کامیابی, یحیی, بوژمهرانی, احسان. (1395). ویژگی‌های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره. پژوهش‌های تجربی حسابداری 6 (4)، 191-218.
کیان، علیرضا؛ فقیه، محسن. (1397). تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ریسک شرکت. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 9 (3)، 177-208.
محمدی، عرفان؛ رافیک باغومیان. (1399). اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی 17 (67) , 57-87 آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399.
مهربان پور، محمد رضا؛ وقفی، سیدحسام؛ آهنگری، مهناز؛ فیاض، علی. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی. اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1 (4)، 99-121.
ناصریان، حسن؛ موسوی شیری، سید محمود. (1398). بررسی تأثیر مدیریت ریسک شرکت و کمیته حسابرسی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2 (16)، 20-32.
Abbott, L. J. , Parker, S. , & Peters, G. F. (2004). Audit committee characteristics and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23 (1) , 69e87.
Aghaei, Ali, Babaei, Sasan. (2013). Relationship between adjusting the auditor's opinion and timing of information disclosure. Empirical Studies in Financial Accounting, 11 (42) , 1-29 , (in Persian).
Beasley, M. S. , Clune, R. , & Hermanson, D. R. (2005). Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. Journal of Accounting and Public Policy, 24 (6) , 521-531.
Brammer, S. J. , & Pavelin, S. (2006). Corporate reputation and social performance: The importance of fit. Journal of Management Studies, 43 (3) , 435-455.
Brammer, S. , Millington, A. , & Pavelin, S. (2009). Corporate reputation and women on the board. British Journal of Management, 20 (1) , 17e29.
Branson, B. C. (2010). Enterprise Risk Management, The role of the board of directors and senior management in enterprise risk management. In Enterprise risk management. In book: (pp. 51-67)
Buallay, A. And Al-Ajmi, J. (2018). The Role Of Audit Committee Attributes In Corporate Sustainability Reporting. Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council Journal Of Applied Accounting Research.. 21 (2) , 249-264.
Bundy, J. , Pfarrer, M. D. , Short, C. E. , & Coombs, W. T. (2017). Crises And Crisis Management Integration, Interpretation, And Research Development. Journal Of Management, 43 (6) , 1661 -1692.
Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10 (3) , 163e176.
Delgado-García, J. B. , de Quevedo-Puente, E. , & Díez-Esteban, J. M. (2013). The impact of corporate reputation on firm risk: A panel data analysis of Spanish quoted firms. British Journal of Management, 24 (1) , 1-20. https://doi. org/10. 1111/j. 1467-8551. 2011. 00782. x
 Dowling, G. (2006). Reputation Risk: It Is The Board's Ultimate Responsibility. Journal Of Business Strategy, 27 (2) , 59 -68.
Dyah Ayu Larasati, Melinda Cahyaning Ratri, Mohammad Nasih & Iman Harymawan | Collins G. Ntim (Reviewing Editor). (2019). Independent Audit Committee, Risk Management Committee, And Audit Fees. Cogent Business & Management.
Eccles, R. G. , Newquist, S. C. , & Schatz, R. (2007). Reputation and its risks. Harvard Business Review, 85 (2) , 104e114.
Eckles D. , Robert Hoyt, Steve M. (2014). Reprint Of: The Impact Of Enterprise Risk Management On The Marginal Cost Of Reducing Risk: Evidence From The Insurance Industry. Journal Of Banking & Finance, 49, 409–423.
Fombrun, C. J. , & Shanley, M. (1990). What's in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33 (2) , 233e258.
Fombrun, C. (2002). Corporate reputation: Research and practice. Santa Fe, NM: Paper presented at Conversazione.
g. T. H. , Lee-Lee, C. , Hishamuddin, I. (2012). Is The Risk Management Committee Only A Procedural Compliance? An Insight Into Managing Risk Taking Among Insurance Companies In Malaysia. The Journal Of Risk Finance, 14 (1) , 71-86.
Gatzert, N. (2015). The Impact Of Corporate Reputation And Reputation Damaging Events On Financial Performance: Empirical Evidence From The Literature. European Management Journal, 33 (6) , 485e499.
Gatzert, N. , & Schmit, J. (2016). Supporting Strategic Success Through Enterprisewide Reputation Risk Management. The Journal Of Risk Finance, 17 (1) , 26-45.
Ghaderi Salahuddin, Lashgari Zahra, Tari Verdi Yadaleh and Amir Reza Kiqobadi. (2016). Corporate Risk Management Model and its Implications on the Accounting and Economic Performance of the Experimental. Financial Accounting Studies 16 (65) , 139-173. (in Persian).
Gordon Lawrence A. Martin P. Loeb A, Chih-Yang Tseng. (2009). Enterprise risk management and firm performance: a contingency perspective. Account. Public Policy, 123 -159.
Hazrati, Mehdi; Rostami, Wahab; Ghorbani, Behzad; (2018) “Social Responsibility and Company Reputation”, Management and Accounting Studies, Summer 2018, 4 (2) , 223 - 233. (In Persian)
Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , Tehranian, H. , (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94, 67–86.
Jao, R. , Hamzah, D. , Laba, A. R. , Mediaty (2020). Financial Performance, Reputation, and Firm Value: Empirical Evidence of Non-financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 10 (1 (, 117-124.
Jeffrey M. Wooldridge, (2018) , Introductury Econometrics: A Modern Approach, Cengage, seventh edition.
Jensen, M. C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, And The Corporate Objective Function. Business Ethics Quarterly, 235-256.
Johnson, R. A. , & Greening, D. W. (1999). The effects of corporate governance and institutional ownership types on corporate social performance. Academy of Management Journal, 42 (5) , 564e576.
Kamyabi, Yahya, Bojmehrani, Ehsan. (2016). Characteristics of the audit committee, quality of disclosure and non-mandatory ratio of board. members. Empirical Accounting Research, 6 (4) , 191-218. (in Persian).
Kashifshad, Muhammad. , Fong-Woon Laia Chuah Laifatt. , Jiří Jaromírklemeš. , Awaisbokhari. (2019). Integrating Sustainability Reporting Into Enterprise Risk Management And Its Relationship With Business Performance: A Conceptual Framework. Journal Of Cleaner Production, 208 (20) , 415-425.
Kheirolahi Farshid; Salmanvandi, Ramin. (2020). Investigating the Relationship between the Characteristics of Audit Committee Members and Profit Content Information Content in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. 3rd International Conference on Modern Management, Accounting, Economics and Banking Tricks with Business Growth Approach, Tehran: Arvin Alborz Conference Company , (in Persian).
Kian, Alireza; Faqih, Mohsen. (2018). The effect of audit committee characteristics on firm risk. Journal of Accounting Knowledge, 9 (3) , 177-208 , (in Persian).
Li,  S. , & Wu, X.  (2004). The improvement in audit opinion and voluntary auditor switch: Descriptive statistics and implications from 1997–2003. Auditing Research,. 5, 13-19.
Mehrabanpour, Mohammad Reza; Waqfi, Seyed Hussam; Ahangari, Mahnaz; Fayyaz, Ali. (2017). Investigating the relationship between risk management (environmental uncertainty) and company value with emphasis on the role of the characteristics of the board and the audit committee. The First National Conference on Auditing and Financial Supervision of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad and New Research in Accounting and Auditing, 1 (4) , 99-121 , (in Persian).
Mitra, S. , Jaggi, B. , & Al-Hayale, T. (2017). The effect of managerial stock ownership on the relationship between material internal control weaknesses and audit fees. Review of Accounting and Finance, 16 (2) , 239-259. 285
Mohammadi, Erfan and Rafik Baghomian (2016). The effect of financial expertise of the members of the audit committee on the relationship between the company's environmental risks and audit fees Empirical studies of financial accounting, 17 (67) , 57-87 accepted online , (in Persian).
Nasirian, Hassan; Mousavi Shiri, Seyed Mahmoud. (2019). Investigating the effect of company risk management and the audit committee on the credit rating of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Management Perspectives, 2 (16) , 20-32 , (in Persian).
Parsafar, Narges; Torabi, Rezvan. (2018). Analysis of the Impact of Corporate Controls on Auditing Expertise and the Reputation of Managers in Tehran Stock Exchange Companies. 4th International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Takestan: Takestan Institute of Higher Education , (in Persian).
Pérez, Clara & Puente, Esther & Delgado‐García, Juan. (2019). How To Manage Corporate Reputation?, The Effect Of Enterprise Risk Management Systems And Audit Committees On Corporate Reputation. European Management Journal. 37 (4) , 505-515.
Pfister Benjamin, Manfred Schwaiger, Tobias Morath, (2019) , Corporate reputation and the future cost of equity, Business Research (2020) 13:343–384
Rao, H. (1994). The social construction of reputation: Certification contest, legitimation, and survival of organizations in the American automobile industry. Strategic Management Journal, 15 (2) , 29e44.
Sayadi Mohammad, Mohsen Dastgir and Saeed Ali Ahmadi. (2017). Study of the Role of Company Risk Management on the Relationship between Management Ability and Increasing Investment Efficiency. Financial Management Strategy Spring 2017, Seventh Year, No. 24, pp. 1-39 , (in Persian).
Schultz, M. , Mouritsen, J. , & Gabrielsen, G. (2001). Sticky reputation: Analyzing a ranking system. Corporate Reputation Review, 4 (1) , 24e41. Spence, A. M. (1974). Market signaling: Informational transfer in
Tahmasebi S, Eivani F, Ardeshiri J M. An investigation of the interaction relationship between Corporate Reputationand Financial Performance by the simultaneous equation method (3SLS). Management Research in Iran, IQBQ. 2018; 22 (1) :119-141 URL: http://mri. modares. ac. ir/article-19-14707-fa. html (in Persian)
Tai, Vivian & Lai, Yi-Hsun & Yang, Tung-Hsiao. (2018). The Role Of The Board And The Audit Committee In Corporate Risk Management. The North American Journal Of Economics And Finance.
Turley, S. , & Zaman, M. (2004). The corporate governance effects of audit committees. Journal of Management & Governance, 8 (3) , 305e332.
Wartick, S. L. (1992). The relationship between intense media exposure and change in corporate reputation. Business & Society, 31 (1) , 33- 42.
Weizsacker, C. C. V. (1980). Barriers to entry. New York, NY: Springer-Verlag.
Zahra, S. A. (1989). Boards of directors and corporate social responsibility performance. European Management Journal, 7 (2) , 240-247.
Zaman, M. , Hudaib, M. , & Haniffa, R. (2011). Corporate governance quality, audit fees and non audit services fees. Journal of Business Finance & Accounting, 38 (1e2) , 165197.