تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام،رابطه ارزشی سود و پایداری سود

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین
اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه
سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای
اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه
پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات
بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها،
تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود
بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال
های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد
واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان
بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری
ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Conservative Reporting of Depreciation on the Factors such as, Return of Stock, Value Relevance and Sustainability of Profit

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baharmoghadam
  • Mahnaz Salari
چکیده [English]

Conservative Reporting has different positive and negative effects on companies. For example, the positive effects are: increase the quality of financial information and in the result decrease the information risk and cost of capital of companies. In addition, it is said that by following the principle of conservatism, the sustainability and also the value relevance of financial information will increase. By increasing the sustainability of financial information, the ability of judgment by management and in the result, sustainability of profit, will decrease. Also, the capital market expectations over future performance of companies decrease . In this study, the effect of conservative approach reporting depreciation on factors such as return of stock, value relevance and sustainability of profit has been investigated. For this purpose information of companies listed on Tehran Stock Exchange between 2001 and 2011 and multiple regression models were used. Results show that companies that have conservative approach, have more return of stock and less sustainability of profit, but value relevance of profit of these companies doesn‟t have any significant difference with other companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary and Nondiscretionary Depreciation
  • Returnof Stock
  • Value Relevance of Profit
  • Sustainability of Profit