بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با افشا اطلاعات پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه حسابداری و مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی گروه مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجو

چکیده

موضوع و هدف پژوهش: ازآنجاکه احتمال دارد شرکت‌ها از گزارش‌های پایداری به‌عنوان ابزاری جهت مشروعت بخشیدن به عملکرد خود استفاده کرده و کاستی‌های مربوط به کیفیت گزارش‌های مالی خود را از طریق این اطلاعات پوشش دهند هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات پایداری هست تا از این طریق شرکت‌هایی که واقعا ازنظر اجتماعی مسئولیت‌پذیر می‌باشند شناسایی شوند.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از بُعد هدف از نوع توصیفی و تحلیلی و از بُعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش برای برازش الگو از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است و داده‌ها از نوع ترکیبی است. هم‌چنین، برای انجام برآورد از نرم‌افزار Eviews نسخه 9، برای 92 شرکت فعـال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389 استفاده‌شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که بین مدیریت سود، محافظه‌کاری و کیفیت اقلام تعهدی با افشا اطلاعات پایداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین شاخص افشای الزامی و افشا اطلاعات پایداری رابطه معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش مشخص می‌گردد که شرکت‌هایی که مدیریت سود انجام می‌دهند از اطلاعات پایداری به‌عنوان جایگزینی برای کیفیت پایین گزارشگری استفاده می‌کنند. همچنین شرکت‌های محافظه‌کارتر و شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاتری دارند، اطلاعات پایداری را به‌عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خود در نظر می‌گیرند. اما از روی شاخص افشای الزامی بورس نمی‌توان در مورد هدف افشا اطلاعات پایداری اظهارنظر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure

نویسندگان [English]

  • Mohamad Kashanipour 1
  • Gholamreza Jandaghi 2
  • Mohamad Rahmani 3
چکیده [English]

Since some firms may use sustainability reports as a means of legitimacy to their performance and cover their deficiencies related to the quality of financial reporting through this information, this study is aimed to investigate the relationship between the quality of financial reporting and sustainability information disclosure in order to identify the firms having truly social responsibility. This study is a descriptive-analytical and applied research. This study uses multivariate regression model and ordinary least squares method for pattern fitting and the panel data as the data type. Also, Eviews9 is used for the model estimation. The sample consists of 92 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to2014.The results show a positive and significant relation of earnings management, conservatism and accrual quality to sustainability information disclosure, but, no significant relation between sustainability information disclosure and mandatory disclosure index. According to the results, firms doing earnings management use the sustainability information disclosure as an alternative to poor reporting quality. The more conservative firms and those with higher accruals quality, use sustainability information to complement the quality of their reporting. But we cannot comment on the firms' purpose of sustainability information disclosure, according to mandatory disclosure index

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting quality
  • Sustainability Information
  • Corporate Social Responsibility
منابع
آقایی، محمدعلی. زلقی. حسن. اعتمادی، حسین. انواری رستمی، علی اصغر. (1392). تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر کیفیت اقلام تعهدی. پژوهش های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره7، صص 147-119.
ثقفی، علی. عرب مازار، مصطفی. (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4، صص 20-1.
حاجیها، زهره. سرافراز، بهمن. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری شرکت‌ها با هزینه حقوق صاحبان سهام. پژوهش های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 14، صص 123-105.
حساس یگانه، یحیی. برزگر، قدرت اله. (1392). ارائه ی مؤلفه‌ها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت‌ها و وضعیت موجود آن در ایران. فصلنامه مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی، سال دوم، شماره 1، صص 234-209.
حساس یگانه، یحیی. برزگر، قدرت اله. (1393). مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در تحقیقات حسابداری. فصلنامه حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره 22، صص 133-109.
زلقی، حسن. بیات، مرتضی. (1394). نقش دیدگاه حسابداری محافظه کاری در مدیریت نقدینگی. پژوهش های تجربی حسابداری، سال پنجم، شماره 18، صص 28-15.
عظیمی، مجید. گنجی ارجنکی، سمیه. (1394). تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال هفتم، شماره 17، صص 22-1.
مهرانی، ساسان. کرمی، غلامرضا. سیدحسینی، سیدمصطفی. جهرومی، مهتاب. (1394). تئوری حسابداری، تهران: انتشارات نگاه دانش.
نوری زاده، راضیه (1393). ارتباط بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. (پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، 1374). چاپ نشده.
Aghaei, Mohamad Ali. , Zalaghi, Hassan. , Etemadi, Hossein. , Anvari Rostami, Ali ASghar. (2013). Financial Statement Restatements Impacts on Accrual Quality. Journal of emprical research in accounting. 2 (3) , 119-147. (in persian).
Azimi, Majid. , Ghanji, Somaye. (2016). Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Reporting Quality. Accounting & Audit Studies, 17, 96-121. (in persian).
Chih, Hsiang. , Shen, chung. , Kang, Feng. (2008). Corporate Social Responsibility,Investor Protection, and Earnings Management: Some International Evidence. Journal of Business Ethics. Vol 79, pp 179–198.
Choi, Tae. , Pae Jinhan. (2011). Business ethics and financial reporting quality: Evidence from Korea. Journal of Business Ethics, Vol 103, pp 403–427.
Cormier, Denis. , Magnan, Michel. , Van Velthoven, Barbara. (2005). Environmental disclosure quality in large German companies: Economic incentives, public pressures or institutional conditions. Available at: http: //ssrn. com/abstract=676407
Dechow P. M. , R. G. Sloan, A. P. Sweeney,1995, Detecting of earnings management. Journal of accounting review, Vol. 70, no. 2, pp: 193-225.
Dechow, P. and I. Dichev (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accruas in estimation errors. The Accounting Review, 77, pp. 35-59.
Dechow, Patricia. , Ge, Weili. , Schrand, Catherine. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, Vol 50, pp 344–401.
Francis, Jenifer. , La Fond, Ryan. , Olsson, Per. , Schipper, Katherine. (2005). The market pricing of accrual quality. Journal of Accounting and Economics, Vol 39, pp 295–327.
Francis, Jenifer. , Nanda, Dhananjay. , Olsson, Per. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research, Vol 46, pp 53–99.
Francis, Rick. , Harrast, Steven. , Mattingly, James. , Olsen, Lori. (2013). the Relation between Accounting Conservatism and Corporate Social Performance: An Empirical Investigation. Business and Society Review, Vol 118, pp 193-222.
Garrett Jace. , Hoitash, Rani. , Prawitt, Douglas. (2012). Trust and Financial Reporting Quality. Available at: http: //ssrn. com/abstract=2137957.
Givoly,D. ,C. K. Hayn and A. Natarjan. (2007). Measuring Reporting Conservatism. The Accounting Review 82 (1): 65-106.
Gras-Gil, Ester. , Manzano, Mercedes. , Fernandez, Joaquin. (2016). investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Spain. Business research quarterly. Vol. 51, pp 1-11.
Hajiha, Zohreh. , Sarfaraz, Bahman. (2015). The Relation between Corporate Social Responsibility and Cost of Equity Capital of Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of emprical research in accounting. 4 (2) , 105-123. (in persian).
Hasas Yeghane, Yahya. , Barzeghar, Ghodratolah. (2013). Identifying the Components and Indicators of Corporate Social Responsibility in Iran. Quarterly. Journal of Socio - Cultural Development Studies, 2 (1) , 209-234. (in persian).
Hasas Yeghane, Yahya. , Barzeghar, Ghodratolah. (2015). Theoretical Foundations of Corporate Social Responsibility and Research Paradigms in Professional Accounting. Management Accounting, 7 (3) , 109-133. (in persian).
Hooghiemstra, Reggy. (2000). corporate communication and impression management: New perspectives why companies engage in corporate social reporting. Journal of Business Ethics. Vol. 27, pp 55–68.
Hope, Kristain. , Thomas, Wayne. , Vyas, Dushyantkumar. (2012). Financial Reporting Quality of U. S. Private and Public Firms. Available at: http: //ssrn. com/abstract=2213831.
Martinez, Jennifer. , Sanchez, Isabel. , Ballesteros, Beatriz. (2015). Effect of financial reporting quality on sustainability information disclosure. Corporate social responsibility and environmental management, Vol. 22, pp 45-64.
Mohammad Badrul Muttakin, Arifur Khan, Mohammad I Azim. (2015). Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior? Managerial Auditing Journal, Vol. 30, Issue: 3, pp. 277-298, doi: 10. 1108/MAJ-02-2014-0997.
Noorizade, Razie. (2013). Relationship between corporate social responsibility disclosure and financial reporting quality. Master Thesis, Faculty of economic & accounting, Alzahra University. (in persian).
Prior, Diego. , Surroca, Jordi. , Tribo, Josep. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. Corporate Governance: An International Review, Vol 16, pp 160–177.
Saghafi, Ali. , Arab Mazar Yazdi. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Inefficiency. Financial accounting research, 2 (4) , 1-20. (in persian).
Salewski, Marcus. , Zülch, Henning. (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Reporting Quality: Evidence from European Blue Chips. Availabla at: http: //ssrn. 2141768.
Sasan, Mehrani. , Karami, Gholamreza. , Seyed Mostafa, Seyed Hosseini. , Mahtab, Jahrumi. (2015). Accounting Theory. Tehran: Nghah Danesh. (in persian).
Zalaghi, Hassan. , Bayat, Morteza. (2015). Accounting Conservatism and Liquidity Management. Journal of emprical research in accounting, 5 (2) , 15-28. (in persian).