بررسی نقش واسطهای اهرم مالی در تأثیر محافظهکاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایهگذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی واستادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین اقلام تأثیرگذار بر فرصت‌های سرمایه­گذاری، به بررسی نقش اهرم مالی برتأثیر محافظه­کاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایه­گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1386 الی 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که محافظه‌کاری در حسابداری بر اهرم مالی شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد و هم چنین اهرم مالی شرکت بر فرصت‌های سرمایه­گذاری تأثیر منفی و معنی­داری دارد. برای بررسی نقش واسطه­ای اهرم مالی در تأثیر محافظه­کاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایه­گذاری شرکت‌ها از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد که اهرم مالی در تأثیر محافظه­کاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایه­گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش واسطه­ای نسبی دارد. به­عبارت دیگر حدود 24 درصد تأثیر محافظه­کاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایه­گذاری از طریق اهرم مالی (تأثیر غیر مستقیم یا واسطه­ایی) و حدود 76 درصد تأثیر محافظه­کاری در حسابداری بر فرصت‌های سرمایه­گذاری مستقیم است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Effect of Financial Leverage on the Relation between Accounting Conservatism and Investment Opportunities

نویسنده [English]

  • Hamidreza Jafaridehkordi
Assistant Prof. of accounting, Faculty member at Azad University of Shahrekord.
چکیده [English]

This study with the aim to determine factors influencing the investment opportunities, investigates  the effects of financial leverage on the relation between accounting conservatism and  investment opportunities in firms listed in Tehran Stock Exchange from 2007 to 2013. The results show a significant positive effect of accounting conservatism on financial leverage as well as a significant negative effect of financial leverage on investment opportunities. To examine the mediating effect of financial leverage on the relation between accounting conservatism and investment opportunities, the multiple regression method (Baron and Kenny) is used. The results show a significant partial mediating effect of financial leverage on the relationship between accounting conservatism and investment opportunities of firms listed in Tehran Stock Exchange. In other words, about 24% of the effect of accounting conservatism on investment opportunities is due to the financial leverage (indirect effect) and about 76% through its effect (direct effect). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Financial Leverage
  • Investment Opportunities
اسدی، غلامحسین و جلالیان، رامین. (1391). بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهامداران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه‌کاری در شرکت‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، 14-1.

بنی مهد، بهمن و میر عباسی، سید سلمان فلاح. (1391). رابطه بین محافظه کاری حسابداری با تغییر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره2، شماره 7. 95-120.

حجازی، رضوان و ولی زاده لاریجانی، اعظم و کیماسی، فرزانه. (1395). نقش ظرفیت بدهی در انتخاب استراتژیهای مؤثر به منظور کاهش مشکالت سرمایه گذاری کمتر از حد. فصلنامه حسابداری مالی، سال هشتم، شماره 30، دوره دوم، 93-65.

حساس یگانه، یحیی و شهریاری، علیرضا. (1389). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4). 94-77.

قالیباف اصل، حسن و نیک روش، مهدی و دولت کامی، مصطفی و امامی، علی. (1394). محافظه کاری شرطی و انعطاف پذیری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 4، 123-107.

مجتهدزاده، ویدا و فرشی، زهرا. (1391). بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، 91-104.

مراد زاده فرد، مهدی و فرج زاده، مریم و کرمی، شیما و عدل زاده، مرتضی. (1393). بررسی رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری با توجه به وضعیت تأمین مالی و مالکیت نهایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 44، 97-116.

نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389). بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره2، 35-84.

Abor, J. , Adjasi, C. K. D. , Bokpin, G. A. and Osei, K. A. (2010). Do Emerging Financial Markets Matter in Investment Opportunity Set? A Dynamic Panel Analysis. Journal of Money, Investment and Banking14, 5–15.

Adam, T. and Goyal, V. K (2008). The Investment Opportunity Set and its Proxy Variables: Theory and Evidence. Journal of Financial Research 31, 41–63.

Ahmad, A. Billing, B K. Morton, R,M and Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, 77, 867-890.

Akhtaruddin, M. and Hossain, M. (2008). Investment opportunity set, ownership control and voluntary disclosures in Malaysia. JOAAG, 3, 25–39.

Alnajjar, F. and Riahi-belkaoui, A. (2001). Growth opportunities and earnings management. Managerial Finance, 27, 72–81.

Asadi, Gholam Hossein and Jalalian, Ramin. (1391). The Investigation of Impact of Capital Structure, Ownership Structure and Firm Size on Conservatism. Accounting and Auditing Reviews, Volume 19 (67) , 14-1. (In Persian)

Astami, Emita. and Tower, Greg. (2006). Accounting Policy Choice and FirmCharacteristics in the Asia PpacificRegion: An International EmpiricalTest of Costly Contracting Theory، International Journal of Accounting,41,1-21.

Bani Mahd, Bahman and Mir Abbasi, Seyed Salman Fallah. (1391). Relationship between Accounting Conservatism and Audit tenure in Companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting and Audit Research, 2 (7) , 95-120. (In Persian)

Baron,R. M. and kenny,D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual , strategic and statistiical considerations. Journal of peronality and social psychology,. 51,1173-1182.

Basu. S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings, Journal of Accounting and Economics,41, 324-337.

Borensztein, E. , De Gregorio, J. and Lee, J. W.) 1998 (. How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics 1,115–135.

Chung, K. H. , Wright, P. and Charoenwong, C. (1991). Investment opportunities and market reaction to capital expenditure decisions. Journal of Banking and Finance ,22 (1) , 41–60.

Feltham, G. A. and Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities, Contemporary Accounting Research, 11, 689–732.

Ferdinand A. (1999). Growth opportunity, capital structure and dividend policies in Japan. Journal of Corporate Finance, 5,141-168.

Gaver, J. J. and Gaver, K. M. (1993). Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies’, Journal of Accounting and Economics, (16) , 125-160.

Ghalibaf Asl, Hassan. Nikravesh, Mehdi. Dolatkami,Mostafa and Emami, Ali. (1394). Conditional Accounting Conservatism and Financial Flexibility. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (4) , 107-123. (In Persian)

Givoly, D and Hayn, C. (2000). ‘The changing time series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?’ Journal of Accounting and Economics, 29, 287-320.

HasasYeganeh, Yahya. and Shahriari, Alireza. (2010). The effect of Ownership Concentration on Conservatism in Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research,. 4 (2) , 77-94. (In Persian)

Hayat M, Awan. M. Ishaq, Bhatti. Raza, Ali and Muhammad Azeem, Qureshi. (2010). How growth opportunities are related to corporate leverage decisions? Investment Management and Financial Innovations,7 (1) ,7-17.

Hejazi, Rezvan. Valizadeh Larijani, Azam and Kimasi, Farzaneh. (1395). The Role of Debt Capacity in the choice of effective strategies in reducing the under investment problem. Quarterly Financial Accounting, 8 (30) , 65-93. (In Persian)

Hutchinson, M. and Gul, F. (2004 (. Investment Opportunity Set, Corporate Governance Practices and Firm Performance. Journal of Corporate Finance, (10) , 595-614.

Jo, H. , Pinkerton, J. M. and Sarin, A.) 1994). Financing decisions and the investment opportunity set: Some evidence from Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 2 (2) , 227–242.

Jones, S. and Sharma, R (2001). The relationship between the investment opportunity set and corporate financing and dividend decisions: some Australian evidence”, Managerial Finance, 27, 48-64.

Kallapur, S. and Trombley, M. A. (2001). The investment opportunity set: determinants, consequences and measurement. Managerial finance, 27 (3) , 3-15.

Kogir, Chegini. Nezhad, Milad. Darabi, Roya and Sarraf, Fatemeh. (2016). Relation between Conditional and Unconditional Conservatism with Investment Opportunities. Asian Social Science, 12 (5) , 74-83.

Lee, Jimmy. (2011). The Role of Accounting Conservatism in Firms’ Financial Decisions. SSRN Library, working paper, Singapore Management University.

Marchica, M. and Mura, R. (2010). Financial Flexibility , Investment Ability and Firm Value : Evidence from Firms. Financial Management. 10 (7) , 1339–1365.

Mojtahedzadeh, Vida and Farshi, Zahra. (1391). The Relationship of Accounting Conservatism and Investment Decisions of Managers in Companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, 19 (67) , 91-104. (In Persian)

Moradzadeh Fard, Mehdi. Farajzadeh, Maryam. Karami, Shima and Adzaladeh, Morteza. (1393). Investigation the association between conservatism and investment efficiency with respect to firm’s financing status and ultimate ownership in Tehran Stock Exchange Market. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 11 (44) , 97-116. (In Persian)

Myers, S. C and Majlue, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13 (2) , 187–221.

Naveed, Razzaq. Zhang, Rui and Zou, Donghua. (2016). Accounting Conservatism Alleviates Firm’s Investment Efficiency: An Evidence from China. International Journal of Business and Economics Research, 5 (4) , 85-94.

Nevrouz, Iraj and Yazdani, Sima. (1389). The Impact of Leverage on Firms Investment Decision in Tehran Stock Exchange (TSE) , financial accounting Research, 2 (2) , 35-84. (In Persian)

Rajan, R. G and Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. The journal of Finance, 50 (5) , 1421–1460.

Riahi-belkaoui, A. (2002). Profitability, multinationality and the investment opportunity set. Advances in International Accounting,15, 1–12.

Smith, W and Watts, R. L. (1992). The investment opportunity set and corporate financing , dividend , and compensation policies. Journal of financial economics, 32 (3) , 263–292.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. In S. Leinhardt (Ed.) , Sociological Methodology (290-312). Washington DC: American Sociological Association.

Sung C. Bae. (2009). On the interactions of financing and investment decisions. Managerial Finance, 35 (8) , 691- 699.

Tabachnick, B. G and Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon.

Tao Ma، (2011). Accounting Conservatism and Corporate Investmen. Working Papers. Washington University in St. Louis, Olin Business School.

Vătavu, S. (2012 (. Rade-off versus pecking order theory in listed companies around the world. Annals of the University of Petroşani, Economics, 12 (2) , 285–292.

Wald, J. K. (1999 (. How firm characteristics affect capital structure: an international comparison. Journal of Financial Research, 22 (2) , 161–187.

Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: explanation and implications, Accounting Horizons, (17) , 207–221