نویسنده = محمد ایمانی برندق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 47-63

محمد ایمانی برندق؛ پرویز پیری؛ توفیق قربانی


2. تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش

دوره 4، شماره 3، بهار 1394، صفحه 23-37

مسعود عزیزخانی؛ محمد ایمانی برندق؛ حمیدرضا مردانی