نویسنده = سید حسین علوی طبری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد

دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 137-152

ویدا مجتهدزاده؛ سید حسین علوی طبری؛ شهره حدیدی فرد


2. کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 21-45

علی ثقفی؛ حسین علوی طبری؛ مژگان رباط میلی


3. محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 7-19

سیده سمیه موسوی؛ سید حسین علوی طبری