نویسنده = مریم قدس حسن آباد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-121

محمدرضا نیک بخت؛ مریم قدس حسن آباد