نویسنده = Morteza Adlzadeh
تعداد مقالات: 1
1. عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 169-177

محمد مرفوع؛ مرتضی عدل زاده