پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله