پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - فرایند پذیرش مقالات