پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - بانک ها و نمایه نامه ها