پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - واژه نامه اختصاصی