پژوهش های تجربی حسابداری (JERA) - راهنمای نویسندگان