کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه‌گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت‌های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ریسک به عنوان متغیرهای مستقل محاسبه شدند. آن‌گاه فرضیه تحقیق طی سال‌های 1380 تا 1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی و بر مبنای مدل پولد، با استفاده از نمونه‌ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت سهم در ارتباط است. به نحوی که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

quality of accounting information and stock price adjustment

نویسندگان [English]

  • ali saghafi 1
  • hossein alavi tabari 2
  • mozhgan robatmili 2
چکیده [English]

In this study, we examined the relationship between the quality of accounting information with a delay of stock price adjustment based on a new approach. Due to the theoretical literature, the stock price adjustment was measured by Hou and Moskowitz (2005) model. Independent variables measured in three groups include, Earnings quality indicator variables, misrepresented financial statements indicator variables and accounting variables driving risk. Hypothesis research was tested with data over the period 1380 to 1390. The sample covers 93 listed companies Tehran Stock Exchange and 1023 firm-year observations. This research present evidence that poor accounting quality is associated with delayed price adjustment to information. So that, the poor accruals quality can lead to a 3% increase delay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of accounting information
  • Stock Price Delay