ارتباط استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت ها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد نیشابور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه‌ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد.
نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد.
نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Working Capital Management Strategies And Market Value Added Of Firms

نویسندگان [English]

  • mahsa memarpoor 1
  • morteza shafiee sardasht 2
  • mohsen moradi 3
چکیده [English]

In today's challenging economy, working capital has an important situation. Managers should determine a proper strategy in order to maximize stockholders` wealth and firms' value.
This study investigated the effects of working capital strategies on the market value added (MVA) in the Tehran Stock Exchange (TSE). To this end, a sample of 83 companies out of 14 different industries was selected.
The results showed that average MVA was different in various working capital strategies. Also, the results showed that the aggressive strategy causes the most market value added compared to the other strategies in all industries.
The overall findings indicated that management policies in different working capital strategies, was in the line with maximizing stockholders’ wealth and value of firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Working Capital Management
  • Market Value Added