بررسی میزان بکارگیری ابعاد ارزیابی متوازن در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتلهای مشهد)

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 موسسه شاندیز مشهد

چکیده

در این مطالعه وضعیت بکارگیری معیارهای مالی و غیر مالی با توجه به مفهوم ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد 39 هتل مشهد با درجه کیفی مطلوب بررسی شد. به منظور آزمون پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرانباخ و به منظور آزمون فرضیه ها از آماره های ناپارامتری فریدمن و ویلکاکسن استفاده شد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که اگر چه در حال حاضر در این هتلها از ارزیابی متوازن استفاده نمی شود، اما در عین حال ابعاد چهارگانه این ابزار سنجش عملکرد مد نظر مدیران قرار می گیرد. همچنین مدیران به موضوع نحوه مدیریت دارایی های خود به عنوان شاخص بعد مالی، فعالیتهای لازم برای حفظ ایمنی به عنوان یک شاخص بعد فرایند داخلی، تفویض و تفکیک وظایف و استفاده از پیشنهادات کارکنان به عنوان شاخصهای بعد رشد و یادگیری و رسیدگی به امور مشتریان(حفظ و جذب مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها) توجه بیشتری می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Balanced-Scorecard's Applications for Hotel Indusry(Evidence from Mashad)

نویسندگان [English]

  • Amin Nazemi 1
  • S.Ahmad Seyedi 2
  • Abdolreza Shahghasisani Roodi
چکیده [English]

The implementation of financial and nonfinancial perspectives of Balanced scorecard(BSC) is investigated in this study. The extent of using these perspectives is reported at 39 good quality hotels by queationaire and using statistical nonparametric techniques(such as Friedman and Kruskal Wallis statistics). The results show that although the BSC is not implemented in the sample hotels, but the following aspects are more considered by the managers: asset management programs as a financial aspect, keeping safety programs as an internal process aspect, separation of duties and delegating tasks as the learnings and growth perspective and customer consideration(customer attraction, customer preservation and handling customer complaints). These findings help managers in this indusry to perform evaluation and setting strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard(BSC)
  • Performance Evaluation
  • Financial Aspect
  • Customer Aspect
  • Learnings and Growth Aspect
  • Internal Process Aspect