اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اقتصادی

2 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

در این تحقیق ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا افزایش دوره تصدی مدیرعامل، تاثیر قابل توجهی بر روی ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی دارد؟ برای این منظور نمونه ای مشتمل بر نود و شش شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 انتخاب گردید. در این تحقیق دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیم گیری مدیرعامل در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن دوره تصدی مدیرعامل بعنوان متغیر مستقل، و استفاده از رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله، آزمونهای تجربی نشان می دهد که دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت در ارتباط می باشد همچنین میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chief Executive Officer Tenure on Firms Value, Agency Costs and Information Risk

نویسندگان [English]

  • Zahra Diantai Deilami 1
  • Mehdi Moradzade Fard 2
  • Ali Mazaheri
چکیده [English]

In this study, the relationship between CEO tenure with firm value, agency costs and information risk has been examined. The purpose of this study is that the increase in CEO tenure has significant impact on the value of the company, agency costs and information risk? For this purpose, a sample of ninety-six companies, including the companies listed in Tehran Stock Exchange for the period from 1380 to 1389 was selected. We devise a measure of expected CEO tenure as a proxy for the length of CEO decision horizon. In view of the CEO's tenure as the independent variable and use two stage least squares regression, Empirical tests show that longer CEO tenure is associated with information risk and firm value. Also, Relationship between tenure as CEO and agency costs are not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Tenure
  • Firm value
  • Agency Costs
  • Information Risk