ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

 
در این پژوهش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ، مدیلیانی، انحراف معیار، بتای سنتی، ترینر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب بررسی شد. ارتباط میان رتبه‌بندی صندوق‌ها بر مبنای معیارهای مختلف مقایسه گردید. دوره بررسی از سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق‌ها در ایران) تا پایان سه ماهه اول سال 1391 است. برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف نسبت‌ها محاسبه، و عملکرد آن‌ها بررسی شد. براساس نتایج این پژوهش بین رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق‌ها، نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Performance of Iran Mutual Funds

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimany Amiri
  • Ameneh Abed
چکیده [English]

This paper is based on the performance of mutual fund in the Tehran’s stock exchange criteria based on modern portfolio theory consists of (Sharp ratio, Modigliani,Standard Deviation, Systematic Risk, Treynor, Jenesen alpha) and Post Modern portfolio Theory includind (Sortino Ratio, Upside Potential Ratio, Down-Side Risk and Down-Side Beta); study and compare the relationship between ranking.In this regard ,considering the period since march 2008(beginning fund iran ) until the end of the june 2012 using the software spss version 15 to check the results of the ratios computed for mutual funds in terms of their performance have been different. Funds Ranking results based on the criteria base on Modern Theory & Post Modern Theory Contact Learn there is significant. In the other hand, considering the non-normal distribution curve of Mutual Funds returns, this study comes to conclusion that applying the Post Modern Portfolio is more beneficial in comparison with Modern Portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Funds
  • Modern and Post Modern Portfolio Theory
  • Upside Potential Ratio
  • Down
  • Side Beta