هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود

نویسندگان

چکیده

موضوع و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام است. رابطه میان شفافیت سود و بازده غیر عادی نیز بررسی شد.
روش پژوهش: داده های مالی 121 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1388 بررسی شد. برای محاسبه میزان شفافیت سود از تغییرات همزمان سود و بازده استفاده گردیده است. هزینه حقوق صاحبان سهام نیز بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، هزینه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می کنند. همچنین یک رابطه منفی و معنادار میان شفافیت سود و بازده غیر عادی وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت هایی که سود شفاف تری دارند، بازده غیر عادی کمتری را تجربه خواهندکرد.
اصالت و افزوده: برجسته نمودن اهمیت شفافیت اطلاعات مالی(به ویژه سود حسابداری) به عنوان یکی از ویژگی های کیفی مهم در امر گزارشگری مالی و معرفی مدلی جهت محاسبه آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost of Equity and Earnings Transparency

نویسندگان [English]

  • Ghasem Blue
  • Masoud Rahmani Mehr
چکیده [English]

Purpose- The purpose of this research is to examine the relation between earnings transparency and cost of equity. Also the relation between earnings transparency and abnormal return is examined.

Design/methodology/approach- Financial data of 121 listed companies quoted in Tehran Stock Exchange is examined for the period of 1384-1388. To measure the earnings transparency, the contemporaneous changes of earnings and returns are used. Cost of equity is calculated based on Fama-French three-factor model. To calculate the dependent and independent variables and to test the hypotheses, the multi-variation regression model is used.

Findings- The findings show that there is a negative and significant relation between earnings transparency and cost of equity. That is, firms that have more transparent earnings, experience lower cost of equity. Also there is a negative and significant relation between earnings transparency and abnormal return. Firms that have more transparent earnings, experience lower abnormal return.

Originality/value- Emphasizing the importance of financial information transparency (especially earnings) as an important qualitative characteristic in financial reporting and introducing a model for calculating it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of equity
  • Earnings Transparency
  • Abnormal return
  • Fama
  • French Three
  • Actor Model