بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه

نویسندگان

1 بخش حسابداری، دانشگاه شیراز

2 بخش حسابداری- دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز

چکیده

تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها از موضوعاتی است که پژوهش‌های زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 4 معیار مختلف هزینه سرمایه شامل هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه سرمایه سود انباشته، هزینه بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 94 شرکت در طی دوره زمانی 1383-1390 با استفاده از داده‌های ترکیبی حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سهام عادی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و دو معیار دیگر هزینه سرمایه یعنی هزینه سرمایه سود انباشته و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج فوق، می‌توان بیان نمود که تعریف عملیاتی هزینه سرمایه بر وجود یا عدم وجود رابطه مذکور اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Information Asymmetry on Cost of Capital

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh 1
  • Mohammad Javad Ghaffari 2
  • Naser Rostam Zade 3
چکیده [English]

The impact of asymmetric information on cost of capital is issue that many researches have resulted in financial literature. This study examines the impact of information asymmetry on cost of capital of the firms listed in Tehran Stock Exchange. For this reason, we investigate 4 different criteria of cost of capital including cost of equity capital, capital cost of retained earnings, capital cost of liability and weighted average cost of capital.
The study sample includes 94 companies listed in Tehran stock exchange for a period of 7 years (2005-2012). We used panel data simple and multiple analyses to examine the Hypothesis.
Based on the results we find that there are significant relationship between Information Asymmetry and two criteria of cost of capital (cost of equity capital and capital cost of liability). But there aren’t any significant relationship between Information Asymmetry and other two criteria (weighted average cost of capital and cost of retained earnings). Given the above results, it can be stated that the operational definition of cost of capital is affecting on the presence or absence of the relationship with information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Asymmetry
  • Cost of Equity Capital
  • Capital Cost of Retained Earnings
  • Capital Cost of Liability & Weighted Average Cost of Capital