بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران - گروه حسابداری

2 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه حسابداری

3 موءسسه اموزش عالی رجا- قزوین

4 دانشگاه علامه طباطبایی - گروه حسابداری

چکیده

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 12 شرکت می باشد. پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا ( روش حداقل مربعات ) انجام شد.نتایج حاکی از این است که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین در بین عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کارگرفته شده، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت های فعال در صنایع سیمان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation Intellectual Capital Effect on Market Value and Financial Performance of Cement Industry Companies Listed onTehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodrat allah Taleb nia 1
  • Davoud Khanhossini 2
  • Elahe Moazez 3
  • Mohammad Nikoonesbati 4
چکیده [English]

In the knowledge-based economics, intellectual capital is the lever for sustainable performance and maintaining competitive advantages. The purpose of the research is to investigate the effect of intellectual capital and its component on market value and financial performance of Cement Industry Companies Listed on Tehran Stock Exchange. In this research, for measuring intellectual capital, Pulic’s model was used. The data is restricted to 12 companies between years 2006 and 2010. To test the hypotheses and analyze data, panel regression (least squares LS) was used. The findings show that intellectual capital has a significant correlation with firms’ market value and financial performance. Also, findings show that among the measures of intellectual capital, capital employed efficiency has the most significant positive correlation with firms’ market value

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Value
  • intellectual capital
  • Financial Performance of Companies
  • Pulic’s Model