بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکت های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته‌های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Investigation of Financial Reporting Quality in Financially Distressed and Non-Distressed FirmsCase Study: Listed Companies in TSE

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi, 1
  • Anvar Bayazidi 1
  • Saeed Jabbarzadeh 2
چکیده [English]

The aim of this research is the comparison of financial reporting quality in Financially Distressed and Non-Distressed Firms of Tehran Stock Exchange. To do this research, the number of 70 distressed companies and also 70 active and non-distressed companies of TSE based on Altman & Spivack (1983) Model during 2002-2009 were investigated. In order to determine of financial reporting quality in companies was applied Barth et al. (2001) Model in econometric software EViews 6. To compare financial reporting quality of two samples was used independence t-Test, and to testify of equality in two samples variances applied Levene Test and also to analyze of data exerted statistics software SPSS.
The findings indicate that financial reporting quality in accepted non- distressed companies of TSE in comparison to distressed companies is less; however, it has low stability. We include that the active and non- distressed companies in TSE manage earnings or un-favorite position of economic in our country has harden the prediction of future cash flows and decreased financial reporting quality in such companies bases on the results of this study .

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting quality
  • Distressed Companies
  • Non
  • and Tehran Stock Exchange