تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم‌های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

چکیده

  در این پژوهش تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت ها بر تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بررسی شده است. نمونه ها در بر گیرنده 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) می باشد. فرضیه ها با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح 5% آزمون شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای وجود دارد که این رابطه در شرکت های کوچک بیشتر است. همچنین با افزایش اندازه شرکت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش می یابد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Operating Cash Flow and Firm Size on Investment Decisions in Capital Assets of listed firms on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Rahman Saedi 2
  • Hamed Bataghva 3
  • Zohre Zivdar 3
چکیده [English]

This study examines the effects of operating cash  flow and firm size on investment decisions in capital assets. The receiver samples is the 104 companies listed in Tehran Stock Exchange during the 10-year period (2001-2010). Hypothesis was tested using a multivariate linear regression model for an error level of %5. The results indicate that there is a significant relationship between operating cash  flow and investment decisions in capital assets and the purchasing of assets would decrease by increasing the size of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Capital Assets
  • Investment Decisions
  • Operating cash flow