اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

بنگاه‌های تجاری نیز مانند سایر موجودات زنده از منحنی عمر پیروی می‌کنند. بر اساس نظریه‌‌های اقتصادی، شرکت‌ها نیز متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و بعد از مدتی به سمت پیری و زوال می‌روند. شواهد حاکی از آن است که سود عملیاتی و اجزای آن (حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی‌ها) در مسیر عمر هر شرکت، الگویی غیرخطی از خود نشان می‌دهد. در این مقاله، سعی شده است با تمرکز بر موضوع چرخه عمر و سودآوری، به چگونگی تأثیر این متغیر اقتصادی بر تجزیه و تحلیل‌های مربوط به رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری پرداخته شود.
برای بررسی موضوع، با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات واقعی 149 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1379- 1388 استخراج شده و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، الگوی داده‌های تابلویی و آزمون آماری ویلکوکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد وسودآوری بنگاه‌های تجاری است. به این ترتیب، با درنظر گرفتن متغیر چرخه عمر به مدل‌های پیش‌بینی سودآوری، توان تخمین این مدل‌ها نسبت به مدل اولیه، بیش از 40% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life Cycle Stages Effects on Profitability and Growth of Enterprise Companies

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri
  • Mohammad ImaniBarandag
  • Siamak Allahverdizadeh
چکیده [English]

Business enterprises follow the life curve like other live organisms. Economic theories denote that firms can even be born, grow, and after a while die. According to the evidence, it is obvious that operational profit with its components (such as margin of operational profit and assets turnover) show a non-linear behavior during various stages of companies' life cycle. In this paper we consider to show that how this economic variable affects the growth and profitability of listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE), using yearly data from 2000 until 2010.The test sample was 149 firms that has been listed on TSE before 2000.
To examine the research hypotheses we used survey based analysis and multi regression models, applying panel data and Wilcoxon rank sum test. Based on our findings hypotheses have not been rejected and confirm the efficiency of life cycle in financial analyses. However, the models have had a 40% enhancement in the ability of estimating, by calculating the life cycle variable into profitability predictor models

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle Theory; Profitability; Growth Ratio of Company