کارت ارزیابی متوازن و اندازه‌گیری عملکرد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

2 دانشگاه امام رضا

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

تا کنون برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مدل‌های مختلفی استفاده شده که هریک به عمکرد سازمان رویکردی متفاوت داشته است. روش کارت ارزیابی متوازن (BSC)، برای اندازه‌گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه‌محور و چند‌بعدی به‌شمار می‌رود. برخلاف سایر مدل‌های سنّتی که هدف اصلی سازمان را کسب سود تلقی می‌کنند، روش کارت ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیت‌های مرتبط با هدف‌ها و راهبردها را برای مدیریت فراهم کرده، اجرای راهبرد را به مجموعه‌ای از ابعاد مختلف عملکردی منوط می‌کند. این مدل، عملکرد سازمان‌ها را از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای درونی، و رشد و یادگیری مورد سنجش قرار می‌دهد.
در این پژوهش، با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان‌های تابع شهرداری مشهد (در حوزه حمل و نقل و ترافیک) با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه‌های آزمون فرضیه‌های تحقیق، با استفاده از آزمون فریدمن در سطح اطمینان 95 درصد، نشان می‌دهد که عملکرد سازمان‌های تابع شهرداری، از نظر سویه‌های چهارگانه کارت ارزیابی متوازن (به‌طور جداگانه و در مجموع) با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balanced Scorecard and Performance Evaluation of Public Sector Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shorvarzi 1
  • Mohsen Moradi 2
  • Mahdi Ghomian 3
چکیده [English]

Up to now, There have been different models for performance assessment of organizations each of which has had a different approach in performance appraisal of the organization. Balanced Score Card (BSC) is an strategic model for performance measurement . Against other traditional models which were mostly based on accounting numbers, BSC assess the organization’s performance from four perspectives of financial, customer, internal process, growth and learning. This research first shows the assessment of the organizations with BSC and then compares their performance with each other. The result of the present research will introduce performance criterions and develop BSC approach in public sector organizations and also will show the significant difference between the performance of organizations dependent on Mashhad municipality organizations from the different BSC aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management accounting
  • performance assessment
  • Balanced Score Card and Municipality