بررسی تاثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دانشگاه آزاد شاهرود

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

با تغییر قوانین و پشت سرگذاشتن بحران های مالی طی سال های اخیر، سهامداران و سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیاز مند گسترده تر شدن ابعاد و کیفیت اطلاعات قابل اتکاتر هستند. یکی از این منابع مهم در بازارهای سرمایه، وجود و تصمیم های مدیران به عنوان سکان داران شرکت ها هستند، که عملکرد آنها در تصمیم گیریشان می تواند تا حدی به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک نماید. بر پایه این استدال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ثبات مدیریتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. فرضیه‌های تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1395 و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرارگرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبات مدیریتی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص گردید، ثبات مدیریتی ارتباط انگیزه های فرصت طلبانه مدیریت سود با ارزش شرکت را در جهت منفی تقویت می نماید. به بیان دیگر، ثبات مدیریتی باعث می شود مدیران بجای دستکاری در سود و پیگیری اهداف کوتاه مدت، از طریق سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های سودآور، به دنبال اهداف بلند مدت تر بروند و از این طریق باعث افزایش ارزش شرکت گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Managerial entrenchment on earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • hasan valiyan 1
  • mohammadreza abdoli 2
  • ali ostadhashemi 3
  • Reza Tahmasebi 4
1 Department of management
2 Shahrood Islamic Azad university
3 Department of Accounting, Payam Noor University, Iran
4 Department of Accounting, Shahrkord Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

By changing the rules and overcoming financial crises in recent years, shareholders and investors to make better decisions, need to expand the scale and quality of information are more reliable. One of the most important sources in capital markets is the existence and decisions of managers as corporate handlers, whose knowledge of their hidden attitudes in their decision-making can partly help decision makers. Based on this argument, This research examines the effect of Managerial entrenchment on earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were also tested by using a sample of 98 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 2016 using a multivariate regression model. Findings of the research show that Managerial entrenchment has a negative and significant relationship with accruals earnings management and real earnings management of the companies in Tehran Stock Exchange. It was also found that, Managerial entrenchment, negative incentives for opportunistic earnings management to strengthen the firm's value. In other words, Managerial entrenchment leads managers to pursue long-term goals rather than manipulate earnings and pursue short-term purpose through investing in profitable projects and thereby increasing the value of the firm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Entrenchment
  • Accruals Earnings Management
  • Real Earnings Management
  • Firm value