ارائه مدل ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه حسابداری،‌دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

پیشگیری و مبارزه با سوداگری، تقلب و سوء استفاده های مالی یکی از اصول استقرار نظام اقتصاد مقاومتی شناخته می شود. حسابرسی داخلی ساز و کاری است که از طریق اطمینان بخشی نسبت به اثربخش بودن کنترل‌های داخلی می‌تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی ایفا کند. چنین ساز و کاری خود باید بطور موثر عمل کند تا بتواند به خوبی از عهده این نقش برآید. براساس استانداردهای حسابرسی داخلی ارزیابی عملکرد زیرساختی است که به مدیر حسابرسی داخلی در بهبود و کیفیت عملکرد کمک می‌کند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کلاسیک نظریه بنیانی به استخراج مدل ذهنی مدیران حسابرسی داخلی از ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در ایران می‌پردازد. این مدل نشان می‌دهد مهم‌ترین مفهوم در ذهن مدیران حسابرسی داخلی مشروعیت است که برای اولین بار در پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی با استفاده از روش نظریه بنیانی از دل مصاحبه هایی که محقق با مدیران حسابرسی داخلی داشته، ظاهر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of Internal Audit’s Performance assessment in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nikbakht 1
  • Maryam Ghods Hasan Abad 2
1 acconting department,facualty of management, Tehran university
2 accounting department, management faculty, Tehran university
چکیده [English]

Prevention and fight against speculation, fraud and financial mismanagement are one of the foundations of a resistance economy system. Internal audit is a mechanism that can play an important role in establishing an appropriate setting for preventing fraud and financial exploitation through assurance that the internal controls are effective. Such a mechanism must work effectively itself so that it can handle this role. In accordance with The International Professional Practices Framework performance assessment of internal audit is a basis for chief audit executive to improve the quality of internal audit performance. The present study adopts a classic grounded theory to extract the model of performance assessment of internal audit from chief audit executives(CAE) view in Islamic Republic of Iran. The model shows that legitimacy is the main concern of CAEs, extracted by classic grounded theory method from interview data. It is the first time that this concept presented in the field of assessing internal audit performance studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance assessment
  • Internal Audit
  • legitimacy