رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه پبام نور، خراسان جنوبی، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مدرس دانشکده فنی ابن حسام، دانشگاه فنی و حرفه ای، استان خراسان جنوبی، ایران

چکیده

دیدگاه مالی رفتاری نشان از تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذران بر تعیین قیمت سهام دارد. انتظار می‌رود مدیران با آگاهی از تأثیرگذاری مالی رفتاری بر قیمت سهام در تصمیم خود برای مدیریت سود دقت عمل بیشتری داشته باشند. در این پژوهش با نمونه‌ای متشکل از 475 مشاهده (شرکت_سال) در دورۀ زمانی 5 سالۀ (1390 تا 1394) به بررسی رابطۀ بین رفتار احساسی سرمایه-گذاران و مدیریت سود حسابداری پرداخته شد. در این راستا برای اندازه‌گیری رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری به ترتیب از مدل پیشنهادی شمس‌الدینی (1394) و مدل کازنیک (1991) استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش از دیدگاه نسبتِ قیمت به سود هر سهم با مدیریت سود حسابداری رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که نگرش‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری تاثیرگذار می‌باشد. همچنین یافته‌ها نشان داد، بین رفتار‌ احساسی سرمایه‌گذران و مدیریت سود واقعی رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investor Sentiment and Accounting Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Nazanin Bashirimanesh 1
  • javad oradi 2
1 Assistant Prof, Accounting Department, Payame nor university, Iran.
2 MSc Auditing, Ferdowsi Uinversity of Mashhad. Lecturer in Ebn Hesam, Birjand Branch, Technical an Vocational University (TVU), South Khorasan, Iran.
چکیده [English]

Behavioral Finance Perspectives state that Investor Sentiment effects stock price. it is expected, Managers with awareness of effecting behavioral financial on stock price will be more careful s in their decision to accounting earnings management. . In this study, the sample of 475 data (firm- year) listed on Tehran Stock Exchange in the period 2010-2015 to examine the relationship between Investor Sentiment and accounting earnings management. In this regard, to measure the investor sentiment and accounting earnings management were used respectively Shamsoddini (2015) and kaznic (1991) models. The results show that there is positive and significant relationship between the effect of momentum and value premium (price/earnings) with accounting earnings management based accruals. As a result, investors' short-term attitudes affect the amount of accruals manipulation. However, there was no meaningful relationship between the investor sentiment with real earnings management. However, there was no meaningful relationship between the investor sentiment with real earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Sentiment
  • Accounting Earnings Management
  • Behavioral Finance