نقش کیفیت سود در شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه گنبدکاوس، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه سمنان،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان،ایران

چکیده

تقلب یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت‌های مالی مطرح می‌شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت‌های مالی می‌باشد. در این پژوهش کیفیت سود به‌عنوان عامل مؤثر در شناسایی احتمال تقلب در­نظر­گرفته شده و با استفاده از سه شاخص محافظه‌کاری، هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی محاسبه شده است. احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از مدل بنیش (1999) اندازه‌گیری شده است. در این پژوهش اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است که شامل 1044 مشاهده می‌باشد. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت، نشان داد محافظه‌کاری اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب دارد و اقلام تعهدی اختیاری اثر مثبت و معناداری بر احتمال تقلب می‎گذارد. در نتایج این پژوهش بین هموارسازی سود و احتمال تقلب رابطة معناداری مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Quality and Identification of Fraudulent Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • ali Karshenasan 1
  • Ali Bahraminasab 2
  • reza mamsholi 3
1 Assistant Prof., Faculty of Economic, University of GonbadKavous, Iran
2 Instructor, Group of accounting, University of Semnan, Semnan, Iran
3 MSc.of accounting, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

Fraud is one of the most important issues in financial statements accounting and auditing. The main purpose of the research is to identify the factors influencing the probability of fraud occurrence in financial statements reporting. This study considers earnings quality as a factor effective on identifying a fraud risk and measures it using three indexes of conservatism, earnings smoothing and accruals quality. The probability of fraudulent reporting is measured using the Benish (1999) model. This study examines financial information of 174 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2015, that is 1044 observations. The research data are analyzed by panel data technique with fixed effects and its hypothesis test is through the multiple regression model. Findings indicate that conservatism has a significant and negative effect on the fraud probability and arbitrary accruals have significant positive effect on the fraud probability. Finally, the research findings could not approve a significant relationship between earning smoothing and fraud probability in financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probability of Fraudulent
  • Accrual Quality
  • Accounting Conservatism
  • Earning Smoothing

ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ گل ارضی، غلامحسین؛ پیوندی، سعیده. (1395). حسابداران

جنایی در جستجوی تقلب و پیش‌بینی بازدة آتی سهام. مجلة دانش حسابرسی: 16 (64)، 79-63.

ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ ممشلی، رضا. (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود. فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 23 (4)، 434-415.

اعتمادی، حسین؛ زلقی، حسن. (1392). کاربرد رگرسیون لجستیک درر شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه. فصلنامة دانش حسابرسی: 13 (51)، 106-89.

ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، سهراب. (1395). تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیل‌گر محیط‌های مختلف اطلاعاتی. فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 23 (3)، 310-289.

انصاری، عبدالمهدی؛ دری سده، مصطفی؛ شیرزاد، علی. (1392). بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مدیریت: 6 (19)، 78-61.

شمسایی، وحید. (1392). مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان. مجلة حسابرس: (64)، 114-106.

سرداری زاده، سپیده؛ جهانشاد، آزیتا. (1393). رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیرمالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه. فصلنامة پژوهش حسابداری: 10 (1)، 198-181.

صفرزاده، محمدحسین. (1389). توانایی نسبت­های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت. مجلة دانش حسابداری: 1 (1)، 163-137.

کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید. (1395). پیش‌بینی دستکاری سود: توسعة یک مدل. فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 23 (1)، 96-73.

زارع بهنمیری، محمد جواد؛ ملکیان، اسفندیار. (1395). رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب با توجه به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری: 6 (21)، 17-1.

زلقی، حسن؛ بیات، مرتضی. (1394). نقش دیدگاه حسابداری محافظه‌کاری در مدیریت نقدینگی. مجلة پژوهشهای تجربی حسابداری: 5 (2)، 28-15.

موسوی شیری، سید محمود؛ پیشوا، فاطمه؛ خلعتبری، حسن. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی: 23 (2)، 234-213.

وکیلی فرد، حمید رضا؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ پوررضا سلطان احمدی، اکبر. (1388). بررسی ویژگی‌های تقلب در صورت‌های مالی، نشریة حسابدار: 24، (21)، 41-36.

Aghaghaleh, S. F. , Iskandar, T. M. & Mohamed, Z. M. (2014). Fraud Risk Factors of Fraud Triangle and the Likelihood of Fraud Occurrence: Evidence from Malaysia, Information Management and Business Review: 6 (1) , 1-7.

Ahmed, N. , Mohd-Nor, J. and Mohd-Saleh, N. (2009). Fraudulent Financial Reporting and Company’s Characteristics, Accounting Perspectives: 7 (3) , 189-226.

American Institute of Certified Public Accountants Archive. (2007). Available online at http: //cpcaf. aicpa. org, Accessed January 1

Ansah, S. O. , Moyes, G. D. , Oyelere, P. B. , and Hay, D. (2002). An Empirical Analysis of the Likelihood of Detecting Fraud in New Zealand. Managerial Auditing Journal: 17 (4) , 192-204.

Ansari, A. M. , Dari Sadeh, M. , Shirzad, A. (2013). Investigating Conservatism Effect on Accrual-based Earnings Management, Real Trusted Profit and General Level of Earnings Management in Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, Journal of Management Accounting: 6 (19). 61-78. (in Persian)

Barnea, A. , Ronen. J. and Sadan, S. (1974). Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items. Accounting Review. 51 (1) , 110-122.

Beidleman, C. R. (1973). Income Smoothing: The Role of Management. The Accounting Review: 48 (4) , 653-667.

Bell T. and Carcello J. (2000). A Decision Aid for Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. Auditing: A Journal of Practice & Theory: 9 (1) , 169- 178.

Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal: 55 (5) , 24-36.

Ebrahimi, S. K. , Bahraminasab, A. , Golarzi, GH. H. (2016). Criminal accountants looking for fraud and predicting future stocktaking. Journal of Audit Science: 64 (16). 63-79. (in Persian)

Ebrahimi, S. K. , Bahraminasab, A. & Mamashli, R. (2016). The effect of financial crisis on earning quality. Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review: 23 (4). 415-434. (in Persian)

Etemadi, H. , Zolghei, H. (2013). The Use of logistic regression to identify fraudulent financial reporting, Journal of Accounting Knowledge: 13 (51). 89-106. (in Persian)

Francis, J. , R. Lafond, P. Olsson and K. Schipper, (2004). Cost of Capital and Earnings Attributes, The Accounting Review: 79 (4) , 967-1010.

Garcia Lara, J. , Garcia Osma, B, & Neophytou, E. (2009). Earning quality in ex-post failed firm. Accounting and Business Research: 39 (2) ,119-138.

García, J. M. , G. Beatriz & Penalva, F. (2012). Accounting conservatism and the limits to earnings management. http: //ssrn. com/abstract.

Givoly, D and Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting and Economics: 29 (1) , 287–320.

Green B. P. and Choi J. H. (1997). Assessing the Risk of Management Fraud through Neural Network Technology. Auditing: A Journal of Practice and Theory: 16 (1) , 14-28.

Grove, H. and Basilico, E. (2008). Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors, Int. Studies of Mgt. & Org: 38 (3) , 10-42.

Hashim H. A.  & Zainudin E. F. (2016). Detecting fraudulent financial reporting using financial ratio, Journal of Financial Reporting and Accounting: 14 (2) , 266-278.

Imani Barandagh, M. , Abdi, S. (2016). The Impact of Income Smoothing on Future Earnings Coefficient Response with the Effect of Moderating Different Information Environments, Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review: 23 (3). 289-310. (in Persian)

Kaminsky, K. A. , Wetzel, T. S. , and Guan, L. (2004). Can Financial Ratios Detect Fradulent Financial Reporting? Managerial Auditing Journal: 19 (1) , 15-28.

Kirkos, S. , Spathis, C. , and Manolopoulos, Y. (2007). Data Mining Techniques for the Detection of Fraudulent Financial Statements, Expert Systems with Applications: 32 (4) , 995-1003.

Kordestani, GH. R. , Tatli, R. (2016). The Prediction of Earnings Manipulation: Development of a Model, Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review: 23 (1). 73-96. (in Persian)

Kothari, S. P. , Leone, A. J. & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting Economics: 39 (1) , 163–197.

Musavi Shiri, S. M. , Pishva, F. & Khalat Bari, H. (2016). Evaluation of earnings management at different levels of conservatism and institutional investors using Benford's Law. Journal of The Iranian Accounting and Auditing Review: 23 (2). 213-234. (in Persian)

Persakis, A. , Iatridis, G. E. (2015). Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation. Journal of Multinational Financial Management: 30, 1–35.

Safar Zadeh, M. H. (2010). The ability of financial ratios to detect fraud in financial reporting: Logit analysis, Journal of Accounting Knowledge: 1 (1). 137-163. (in Persian)

Sardari Zadeh, S. , Jahanshad, A. (2014). Relation between difference of financial measure (Revenue growth) and nonfinancial measure (growth employee) with fraudulent Financial Reporting: 4 (1). 181-198 (in Persian)

Shamsaei, V. (2013). Earning management in financial reporting: Recognize the distinction by auditors. Journal of Auditor: 64, 106-114. (in Persian)

Spathis, C. (2002). Detecting False Financial Statements Using Published Data: Some Evidence from Greece. Managerial Auditing Journal: 17 (4) , 179-191.

Vakilifard, H. R. , Jabbarzadeh, S. , Pourreza, A. (2009). Investigating the features of fraud in financial statements, Accountant Journal: 24 (21). 36-41. (in Persian)

Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting- part 1: Explanations an implication. Accounting Horizons: 17 (3) , 207-221.

Yan Huang SH. , Lin CH. , Chiu A. & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. Journal of Research and Innovation: 19 (6) ,1343–1356.

Zare Behnamiri, M. J. , Malekian, E. (2016). Ranking Factors Affecting the Likelihood of Fraud According to the Financial Statements Audit Report, Journal of Experimental Accounting Research: 6 (21). 1-17. (in Persian)

Zalaghi, H. & Bayat, M. (2015). Accounting Conservatism and Liquidity Management, Journal of Empirical Research in Accounting: 5 (2). 15-28. (in Persian)