بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

تامین مالی و تعیین ساختار مناسب سرمایه از مهم ترین وظایف شرکت‌ها ست تا بتوانند با حداقل کردن هزینه سرمایه، افزایش ارزش شرکت را به دنبال داشته باشند. عوامل متعددی بر ریسک شرکت که آن نیز بر هزینه سرمایه موثر است، تأثیرگذارند، یکی از مهم‌ترین آن­ها ارکان راهبری بنگاه است. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان راهبری نقش قابل توجهی در بهبود گزارشگری مالی و مدیریت ریسک دارد.  این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین برخی ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌ها­ی پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از اطلاعات 97 شرکت طی سال­های 1391-1396 نشان می‌دهد بین اندازه کمیته‌ حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که تعداد اعضای کمیته آن­ها بیشتر هستند هزینه سرمایه ‌سهام عادی کمتری دارند. این یافته‌ها هم­چنین نشان می‌دهد بین میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. علاوه بر این اندازه شرکت نیز با هزینه سرمایه رابطه منفی و معنی‌داری دارد. به عبارت دیگر شرکت‌ها ی بزرگ هزینه سرمایه سهام عادی کمتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audit Committee Characteristics and Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • roshanak sadatmand 1
  • Seyed Mostafa Alavi Alavi 2
1 MSc. Student of Accounting, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran,
چکیده [English]

Financing and determining the proper structure of capital is one of the most important duties of firms in order to maximize the firm value by minimizing the cost of capital. Several factors, including corporate governance, affect a firm's risk which in turn affects the cost of capital. The audit committee, as one of the most important elements of corporate governance, has a significant role in improving financial reporting and risk management. This study is aimed to investigate the relation between some characteristics of the audit committees and the cost of equity capital in 97 firms listed in Tehran Stock Exchange and OTC of Iran during the period from 2012 to 2017.  Results of the research hypotheses test show that there is a significant negative relation between the audit committee size and the cost of equity capital. In other words, firms with more committee members have less cost of equity capital. Findings also show that there is no significant relation between the financial expertise of the audit committee members and the cost of equity capital. In addition, there is a significant negative relation between the firm size and the cost of capital. In other words, top large firms have less cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • Cost of Equity Capital
  • Corporate Governance

جامعی، رضا و رستمیان، آزاده. (1395). تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی­های سود پیش بینی شده، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی: 8 ( 29)، 17-1.

سلیمانی امیری، غلامرضا و فصیحی، صغری. (1394). بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری: 2) 8 ( 34-15.

علوی، سید مصطفی، قائمی، محمدحسین، رضازاده، جواد.. (1396). بررسی تأثیر فعالیت‌های کمیته‌های حسابرسی بر گزارشگری مالی، مجله پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 6 (10). 66-35.  

فخاری و همکاران. (1393). بررسی اثر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی، پژوهش‌های تجربی حسابداری: 12 ( 46) ,154-130.

 کامیابی و احسانی. (1395). ویژگی‌های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر موظف اعضای هیات مدیره، پژوهش‌های تجربی حسابداری: 6) 2 (218-191.

نصیرزاده، فرزانه؛ اورادی، جواد؛ رجبعلی زاده، جواد. (1396). تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی، مجله دانش حسابرسی: 17 (68). 105-83

Abbott,L. ,Parker,S. ,& Peters,G. , (2004) , Audit Committee Characteristics and Restatements, Auditing: A Journal of Practice & Theory: 23 (1) , 69-87.

Alavi, S. , Ghaemi, M. , rezazadeh, J. (2017). Investigating the Effect of Audit Committee's Activities on Financial Reporting, Applied research in financial reporting: 6) 1 (, 35-66. ( In Persian)

Al-Shaer. , H aly. , S. and Steven, T. (2017). Audit committees and financial reporting quality: evidence from UK environmental accounting disclosures, Journal of Applied Accounting Research, 18, 2-21. Beasley, M. S.

Crisan, A and Fulop, M. (2014). The role of the audit committee in corporate governance case study for a sample of companies listed on BSE and the London Stock Exchange FTSE 100, Procedia Economics and Finance, 15,1033 -1041.

Davidson, R. Goodwin-Stewart, J. & Kent, P. (2005). Internal governance structures and earnings management, Accounting and Finance: 45 (2) , 241-267

Dhaliwal, D. , Naiker, V. & Navissi, F (2010). The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees, Contemporary Accounting Research, 27 (3). 787-827.

Fakhari, H. Mohammadi, J. Hasannataj Kordi, M. (2015). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Real Earnings Management, Empirical Studies in Financial Accounting, 12, (46). 130-154.. ( In Persian)

Farber,D. , (2005). Restoring Trust after Fraud: Does Corporate Governance Matter?, The Accounting Review: 80 (2). 539 -561.

Guptaa, K, Krishnamurtia, C, Tourani, A (2018). Financial development, corporate governance and cost of equity capital, Journal of Contemporary Accounting & Economics: 14 (1) , 65–82.

Hail, L. Leuz, C (2006). International differences in the cost of equity capital, Journal of Acc. Res. 44 (3) , 485–531.

Jamee,R. , Rostamian, A. (2016). Auditing committee and accuracy of forecasted earning. In other words the presence of financial experts in auditing committee, Financial accounting and auditing research: 8 (29) , 1-17. (In Persian)

Kamyabi, Y. , Boozhmehrani, E. (2017). Audit Committee Characteristics, Quality of Disclosure and Proportion of Non-Executive Directors, Journal of Empirical Researches in Accounting: 6 (4). 191-218. ( In Persian)

Mansour, Alaa. , Zalataa,b, Venancio, T. (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert atter?,International Review of Financial Analysis: 55,170–183.

Nasirzade,F. , Oradi,J. , Rajabalizade, J. (2017). Effect of Audit Committee's characteristics on conditional conservatism, Journal of audit science,  17 (68) . 83-105. ( In Persian)

Porettia, C. , Schatt, A, and Bruynseelsc,A. (2018). Audit committees’ independence and the information content of earnings announcements in Western Europe, Journal of Accounting Literature: 40 , 29–53.

Setiany, E. , Suhardjanto,D, Lukviarman, N. , Hartoko, S. (2017). Board Independence, Voluntary Disclosure, and the Cost of Equity Capital, Review of Integrative Business and Economics Research: 6, 389-399.

 Soleimany Amiri,G. , fasihi, S. (2015). The Relationship between Audit Committee Characteristics and the Real and Accrual Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, journal of Iranian accounting review: 2 (8) ,15-34. ( In Persian)

Song, B. ,Chen. S. ,Komal, B. (2018). Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis, Journal of Business Research:  84 (c) , 253-270.

Wallance, N. Davidson. , Xie, Biao. , (2004) , Market Reaction to Voluntary Announcements of Financial Expertise, Journal of Accounting and public policy: 42 (1) , 220-294.

Yang and Krishnan (2005). Audit committees and quarterly earnings management, International Journal of Auditing: 9 (3). 201- 219.

Zalata, A. , Tauringanaa, V and Tingbanic, I (2018). Audit committee financial expertise, gender, and earnings management: Does gender of the financial expert matter?, International Review of Financial Analysis: 55,170-183.