بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر محدودیت مالی بر سطح بهینه موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان،ایران

چکیده

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص می­دهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است و نقش مهمی در دست­یابی به اهداف، سیاست­ها و موفقیت­های شرکت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش که در آن منافع و هزینه­های سرمایه­گذاری در سرمایه در گردش با توجه به عملکرد شرکت برابر شده و ارزش شرکت حداکثر شود و همچنین تأثیر محدودیت مالی بر این سطح بهینه می­باشد. بدین منظور نمونه­ای شامل 177 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. مدیریت سرمایه در گردش از طریق چرخه تبدیل وجه نقد و محدودیت مالی نیز از طریق روش امتیازدهی ترکیبی اندازه­گیری شدند. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره غیرخطی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح بهینه­­ای از مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که در آن ارزش شرکت بهینه می­باشد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت مالی بر سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر معنادار و مستقیم دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Level of Working Capital Management and Financial Constraint

نویسندگان [English]

  • mohammad norouzi 1
  • Abbas Aflatooni 2
1 Instructor of Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Prof. of Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Today, working capital accounts for the major part of a firm's capital and consequently Working Capital Management (WCM) which is one of the important duties of financial managers, plays an important role in achieving a firm's objectives, policies and success. This study is aimed to investigate the optimum level of working capital management when costs and benefits of investment in working capital are equal and the firm value is maximized and to review the impact of financial constraints on this optimal level. The sample consists of 177 firms listed in Tehran Stock Exchange in the period from 2005 to 2014. Working capital management and financial constraints are measured through cash conversion cycle and the combined scoring method, respectively. To test the hypothesis, this study uses multivariate nonlinear regression, generalized least squares and panel data. The results show that there is an optimal level for Working Capital Management, in which the firm value is optimal too. The results also show that financial constraints have a significant direct impact on this optimal level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Capital Management
  • Cash Conversion Cycle
  • Financial Constraint
  • Q Tobin

انواری رستمی، علی اصغر. سجادپور، رحمان و یبلویی، مالک. (1393). بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 6 (1)، 15-26.

ایزدی نیا، ناصر و تاکی، عبداله. (1389). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 2 (1)، 120-139.

تشکری جهرمی، محمد. احدی سرکانی، یوسف و تالانه، عبدالرضا. (1393). مدیریت بهینه سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (2)، 127-150.

سپاسی، سحر و حسنی، حسن. (1395). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها در چرخه­های تجاری مختلف. چشم­انداز مدیریت مالی، 6 (1)، 93-116.

صمدی لرگانی، محمود و ایمنی، محسن. (1392). بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2 (1) 39-51.

مرادی، محسن. شفیعی سردشت، مرتضی و معمارپور یزدی، مهسا. (1393). ارتباط استراتژی­های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت­ها. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (3)، 93-113.

نیکومرام، هاشم. رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد. (1389). مبانی مدیریت مالی: جلد دوم، انتشارات ترمه، تهران.

Afza, T. , Nazir, M. S. (2009). Working Capital Requirements and the Determining Factors in Pakistan, IUP Journal of Applied Finance, 7 (4) , 23-30.

Blinder, A. S. & Maccini, L. J. (1991). The Resurgence of Inventory Research: What Have We Learned?, Journal of Economic Survey. 5 (4) , 1-61.

Caballero, S. B. , Garcia-Turel, P. & Martinez-Solano, P. (2010). working capital management in SMEs, Accounting and Finance, 50, 511-527.

Caballero, S. B. , Garcia-Turel, P. & Martinez-Solano, P. (2013). working capital management, corporate performance, and financial constraints, Journal of Business Research, 67 (3) , 332-338.

Deloof, M. , & Jegers, M. (1996). Trade credit, product quality, and intragroup trade: Some European evidence, Financial Management, 25 (3) , 33–43.

Emery, G. (1984). A pure financial explanation for trade credit, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19 (3) , 271–285.

Ganesan, V. (2007). An Analysis of working capital management efficiency in telecommunication, equipment industry, River Academic Journal, 3 (2) , 23-34.

Jahromi, M. T. , Sarkani, Y. A. & Talaneh, A. R. (2014). Optimal working capital management and shareholders wealth, Accounting and Auditing Review, 21 (2) , 127-150 (in Persian).

Izadinia, N. & Taki, A. (2011). The impact of working capital management on profitability in companies listed on TSE, Journal of Financial Accounting, 2 (1) , 120-139 (in Persian).

Lamberson M. (1995). Changes in working capital of small firms in relation to changes in economic activity, Mid-American Journal of Business, 10 (2) , 45-50.

Lorgani, M. S. & Imeni, M. (2013). The relationship between working capital management and cash holding in companies listed on TSE, Journal of Accounting and Auditing Knowledge, 2 (1) , 39-51 (in Persian).

Modigliani, F. , & Miller, M. (1958). the cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, 48 (3) , 261–297.

Mohammad, B. A. & Saad, B. M. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, International Journal of Business and Management, 5 (11) , 21-29.

Moradi, M. , Sardasht, M. S. & Yazdi, M. M. , (2014). The relation between working capital strategies and firms market value added, Journal of Empirical Research in Accounting, 3 (3) ,93-113 (in Persian).

Ng, C. K. , Smith, J. K. , & Smith, R. L. (1999). Evidence on the determinants of credit terms used in inter firm, the Journal of Finance, 54 (3) , 1109–1129.

Nikomaram, H. , Rodposhti, F. R. & Heybati, F. (2011). Basic financial management, 4th ed, Tehran, Termeh Publication (in Persian).

Onaolpo, A. & Kajola, S. (2015). What are the Determinants of Working Capital Requirements of Nigerian Firms?, Research Journal of Finance and Accounting, 6 (6) , 118-129.

Petersen, M. , & Rajan, R. (1997). Trade credit: Theories and evidence, Review of Financial Studies, 10 (3) , 661-691.

Raheman, A. & Nasr, M. (2007). Working capital management and profitability: case of Pakistani firms, International Review of Business Research Papers, 3 (1) , 279-300.

Rostami, A. A. , Sajjadpour, R. & Yabloyi, M. (2014). Determinants of working capital management in companies listed on TSE, Financial Accounting Research, 6 (1) , 15-26 (in Persian).

Saglam, N. , Kagitci, A. & Buyukipekci, S. (2016). Relationship between Working Capital Management and Profitability in Turkey Industrial Listed Companies, Journal of Modern Accounting and Auditing, 12 (3) , 147-155.

Sepasi, S. & Hasani, H. (2016). The impact of working capital management on profitability in different business cycles, Financial Management Perspectives, 6 (1) , 93-116 (in Persian).

Shin, H. H. , & Soenen, L. (1998). Efficiency of working capital and corporate profitability, Financial Practice and Education, 8 (1) , 37–45.

Siddiquee, M & Khan, S. M. (2009). Analyzing working capital performance: evidence from Dhaka stock exchange, http: //ssrn. com

Yahyazadehfar, M. , Shams, S. , Rezayi, H. (2015). Relationship between working capital management and profitability in companies listed on TSE, Journal of Accounting and Auditing, 3 (4) , 18-29 (in Persian)