اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
پیش‌بینی‌ در مورد سودآوری دوره‌های آتی شرکت‌ها، دارای محتوای اطلاعاتی ارزشمندی است که به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می‌کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش‌بینی‌ها وابسته به قابلیت اتکای آنها از دیدگاه سرمایه‌گذاران است. با توجه به خاصیت اعتبار بخشی حسابرسی، در این تحقیق، اثر رتبه‌بندی حسابرس و امتیاز کنترل کیفیت وی به عنوان معیارهایی از کیفیت حسابرسی، بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده بررسی شد. نمونه مورد آزمون شامل 119شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1393 می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که بین موسسات حسابرسی گروه «الف» و خطای پیش‌بینی سود، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نرخ بازده دارایی‌ها و اهرم مالی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده دارد. با وجود این، بین متغیرهای رتبه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس با میزان خطای سود پیش‌بینی شده ارتباط معناداری مشاهده نگردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audit Quality and Earnings Forecast Error: As an Auditor Ranking Criterion

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossin Vadiee 1
  • behzad kardan 2
  • Rahmat Allah Houahmand Zaferanie 3
1 Ferdowsi University
2 Accounting faculty, Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

A firm's profitability prediction provides valuable information that helps investors to make optimal decisions. Like other information, the value of these predictions depends on the reliability of information they provide. This research examines the effect of the auditor's rating and its quality control points as criteria of audit quality, on earning forecast error rate. The sample consists of 119 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2012 to 2015. The results indicate that there is a significant negative relation between audit firms A and the earning forecast error. The results also show a significant positive relation of earnings forecast error to the returns on asset rate and financial leverage and also no significant relation of earnings forecast error to the auditor's rating and the type of auditor's opinion variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings forecast error
  • auditor ranking
  • audit quality

منابع

بهرامیان، محمد. (1385). میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت‌ها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

ساربانها، محمد و آشتاب، علی. (1387). شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 28، ص 55.

عزیز خانی، مسعود و صفروندی، علیرضا. (1391). بررسی تاثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش بینی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. دوره 19، شماره 3، ص: 78-61.

علوی، سید محمد؛ قربانی، بهزاد و رستمی، وهاب. (1394). بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران. فصلنامه دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 60، پاییز، صفحه: 70-47.

مدرس، احمد و عباس زاده، محمدرضا. (1387). بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریانهای نقدی بر کیفیت سود پیش‌بینی شده. مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24، ص: 212-250.

ملکیان، اسفندیار؛ احمدپور، احمد؛ رحمانی نصرآّبادی، محمد و دریائی، عباسعلی. (1389). عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، پاییز، ص: 38-23.

Alavi, M. ; Ghorbani, B. and Rostami, V. (2015). Investigating the Effective Factors on the Quality of Auditing in the Audit Institutions of the Member of the Iranian Society of Official Accountants. Auditing Knowledge, No. 60, pp: 47-70. (In Persian)

Azizkhani, M. and Safarvandi, A. (2012). Investigating the Effect of Audit Period on Profit Error Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 19, No. 3, pp: 61-78. (In Persian)

Bahramian, M. (2006). Inadequacy of prediction of corporate profits in initial supply and increase of capital, Master thesis, Faculty of Accountancy and Management, Allameh Tabatabaei University. (In Persian)

Behn, B. K; Choi, J. H. and Kang, T. (2008). Audit quality and properties of analyst earnings forecasts. The Accounting Review, Vol. 83, No. 2, PP: 327-349.

Bikki, J. (1980). Further evidence on the accuracy of management forecasts vis-à-vis analyst’s forecasts. The Accounting Review, pp: 96-101.

Bloomfield, R. J. (2002). The incomplete revelation hypothesis and financial reporting. Accounting Horizons. 16 (3) , 233-243.

Chong, Millicent; Ng, Juliana; and Karen Yu (2008). The Influence of Analyst and Management Forecasts on Investor Decision Making: An Experimental Approach. Australian Journal of Management. Vol. 33, No. 1, pp. 47-67.

Hirts, E. ; Koonce, L. and Vankataraman, S. (2008). Management earnings forecast: a review and framework. Accounting Horizons, Vol. 22, No. 3, PP: 315-338.

Jaggi, B. , Chin, C. , Lin, H. W. and Lee, P. (2006). Earnings forecast disclosure regulation and earnings management: evidence from Taiwan IPO firms. Review of quantitative finance and business research, Vol. 29, No. 3, pp: 57.

Karamanou, I and Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: an empirical analysis. Journal of accounting research, Vol. N 43. Pp. 453-86.

Lee Philip J, Taylor Sarah J, Taylor Stephen L, (2006). Auditor conservatism and audit quality: evidence from IPO earnings forecasts. International, Vol. 10, N 3, p: 183-199.

Lennox, C, S. and Ch, W. Park. (2006). the in formativeness of Earnings and Management’s Issuance of Earnings Forecasts. Journal of Accounting and Economics, 42, 439-458.

Maham, K. and Zolghadr, M. (2012). The relationship of profit forecast by management and earnings management, Journal of Empirical Research in Financial Accounting, Vol. 2, No. 2, pp: 65-87. (In Persian)

Malekian, S, ; Ahmadpour, A. ; Rahmani Nasrabadi, M, and Daryaei, A. (2010). The factors affecting the accuracy of profit predicted by companies are evidence of Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 17, No. 61, pp: 23-38. (In Persian)

Mashayekh, Sh. and Shahrokhi, S. (2007). Evaluating the Accuracy of Profit Earnings by Managers and its Effective Factors. Journal of the Accounting and Auditing Review, No. 50, pp: 65-82. (In Persian)

Modares, Ahmad and Abbaszade, M. (2008). Analytical study of the effect of the ability to predict accruals and cash flows on predicted earnings quality. Journal of Science and Development, No. 24, pp: 212-250. (In Persian)

Otomasa, S. , Shiiba, A. and Shuto, A. (2015). Management Earnings Forecasts as a Performance Target in Executive Compensation Contracts, Faculty of Business and Commerce, online, http: //www. ssrn. com.

Sarebanha, M. and Ashtab, A. (2008). Identification of Factors Affecting the Earnings Prediction Error of New Companies in Tehran Stock Exchange. Humanities and Social Sciences Research, vol. 28, pp: 55-64. (In Persian)

 The Code of Disclosure of the Information of firms listed on Tehran Stock Exchange. (2002). Securities and Stock Exchange organization. Website: http: //www. codal. ir/Provisions/Disclosure. htM. (In Persian)