نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مالی و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک‌های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره‌گیری از رگرسیون داده‌های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک‌های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه‌بندی گردید و مشخص شد که بانک‌های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته‌های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک‌های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، واحدهای مرجع (از میان بانک‌های کارا) را برای بانک‌های ناکارا هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه‏گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه‏ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده‏اند، برای دوره‏ 1384 تا 1391 انتخاب شده‏اند. با استفاده از داده‏های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم‏زمان منعکس می‏کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می‏تواند تحت تأثیر فعالیت‏های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه‏گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن‌ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cash Effective Tax Rate as a Criterion of Tax avoidance or Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Zahra Dianati Deilami 2
  • Fatemeh Sadat Fakhari 3
1 Prof./IAU
2 Associate prof./kharazmi university
3 MSc./university of economic sciences
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine whether cash effective tax rate is a suitable criterion for measuring tax avoidance? The sample includes 102 firms (including 714 firm-year observations) with positive pre-tax income and listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period from 2005 to 2912.
To test hypotheses, panel data method is used. Results suggest that the cash effective tax rate is not a suitable criterion to measure tax avoidance; because, this rate reflects two distinct effects of tax avoidance and upward earnings management at the same time. This is due to the pre-tax income in denominator which can be affected by activities designed to manage pre-tax income. Using this rate for measuring tax avoidance in researches affected also by earnings management, may distort the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • Cash Effective Tax Rate
  • CFO Effective Tax Rate
  • Upward Earnings Management

زهی، نقی؛ محمدخانلی، شهرزاد. (1389). بررسی عواملموثربرفرارمالیاتی (مطالعهموردیاستان، آذربایجانشرقی). پژوهشنامهمالیات، شمارهصص25- 60.

فرازمند، حسن؛ سجادی، سید حسین؛ دستگیر، محسن و محمودی، وحید. (1386). عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، دوره 42، شماره 3، صص 49-73.

نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیک بخت، محمدرضا. (1384). بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره دوم، صص 165-177.

Atwood, R. Drake, M. Myers, L. (2010).Book-tax conformity, earnings persistence and the association between earnings and future cash flows. Journal of Accounting & Economics, 50, 111-125.

Cazier, R. Rego, S. Tian, X. Wilson, R. (2009). Early evidence on the determinants ofunrecognized tax benefits. Unpublished working paper. Texas Christian University.

Collins, D. W. , P. Hribar. (2002). Errors in estimating accruals: Implications for empirical Research. Journal of Accounting Research, 40, 105-134.

Dechow, P. M. , R. G. Sloan, and A. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-225.

Desai, AM & Dharmapala, D. (2005). Earning Management and Corporate Tax Shelters. JEL Codes G30; H25; H26; J33.

Desai,M. and Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Review of Economics and Ststistics, 91,537-546.

Dyreng, S. , M. Hanlon, E. Maydew. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83, 61-82.

Farazmand, Hassan. Sajadi, Seyed Hossein. Dastgir, Mohsen. Mahmoodi, Vahid. (2007). Factors Effect on Profitabilityof Firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Economic research of Tehran University, 42, 3, 49-73. (In Persian)

Frank, M. M, L. Lynch, S. Rego. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84, 63-97.

Guan, L. and Pourjalali, H. (2010). Effect of CulturalEnvironmental and Accounting Regulation onEarnings Management: A Multiple Year-CountryAnalysis. Asia Pacific Journal of Accounting andEconomics, 17 (2) , pp. 99-127.

Guenther, D. Krull, L. and Williams, B. (2014). Are tax aggressive firms just inflating earnings?. Working paper, University of Oregon.

Gupta, S. , K. Newberry. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. Journal of Accounting and Public Policy, 16, 134.

Hanlon, M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cash flows when firms have large book-tax differences. The Accounting Review, 80, 137-166.

Hanlon, M. Heitzman, Sh. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50, 127-178.

Kothari, S. P. , A. J. Leone, C. E. Wasley. (2005). Performance matched discretionary accrual Measures. Journal of Accounting and Economics, 39, 163-197.

Lev, B. , D. Nissim. (2004). Taxable income, future earnings, and equity values. The Accounting Review, 79, 1039-1074.

McGuire, Sean T. Wang, Dechun. Wilson, Ryan J. (2014). Dual Class Ownership and Tax Avoidance. The Accounting Review, 89, 1487-1516.

Noravesh, Iraj. Sepasi, Sahar. Nikbakht, Mohammadreza. (2005). earnings management in Firms listed in the Tehran Stock Exchange, Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University , 22, 2, 165-177. (In Persian)

Omer, T. , K. Molloy, D. Ziebart. (1991). Measurement of effective tax rates using financial statement information. Journal of the American Taxation Association, 13, 57-72.

Shevlin, T. , S. Porter. (1992). the corporate tax comeback in 1987: Some further evidence. Journal of the American Taxation Association, 14, 58-79.

Wilkie, P. J. , S. Limberg. 1990. The relationship between firm size and effective tax rate: A reconciliation of Zimmerman (1983) and Porcano. (1986). Journal of the American Taxation Association, 11, 76-91.

Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. The Accounting Review, 84, 969-999.

Zehi, Naghi. Mohammadkhanli, Shahrzad. (2011). A study on Factors affecting tax evasion (A case study of East Azerbaijan Province). Journal ofTax Research, 9, 25-60. (In Persian)

Zimmerman, J. (1983). Taxes and firm size. Journal of Accounting and Economics, 5, 119-149.