بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران،

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

در ادبیات حسابداری دقت سود پیش‌بینی شده همواره مورد توجه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بوده است. عوامل متعددی بر پیش بینی سود توسط مدیران تأثیر می‌گذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به اطمینان بیش از حد مدیران اشاره نمود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر خطای پیش بینی سود توسط آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد با توجه به ادبیات از دو معیار CAPEX و Over-Invest که مرتبط با سرمایه گذاری می‌باشند، استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت طی سال‌های 1386 تا 1392 بوده است. نتایج حاکی از آن است بین هر دو معیار مذکور با خطای پیش بینی رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی دیگر می‌توان گفت مدیرانی که دارای اطمینان بیش از حد هستند، سود را بیش از مقدار واقعی آن پیش بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Overconfidence and Earning Forecast Errors

نویسندگان [English]

  • Sasan Merani 1
  • Mansour Taheri 2
چکیده [English]

In accounting literature, earnings forecast accuracy has always been very important to financial statement users.  There are many factors influencing earnings forecasts, including overconfidence that has an important role in earning forecasts accuracy. Hence, the purpose of this study is examining the effect of managerial overconfidence on management earnings forecasts. The  sample consists of 112 firms listed in Tehran stock exchange during 2007 to 2013. To measure managerial overconfidence,  CAPEX and Over-Invest are used as two criteria related to investment decisions. To calculate earnings forecast errors, the difference between real earnings per share and forecast earnings per share has been divided by absolute value of forecast earnings per share. Research hypothesis is tested using ordinary least squares method. Findings show that there is a positive significant relationship between the both criteria of managerial overconfidence and management forecast errors. In other words, managers with overconfidence have more forecast earnings. Since managerial overconfidence impacts on their forecast, investors should consider this factor when they are evaluating investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Overconfidence
  • Earnings forecasts
  • financial information

خدامی پور، احمد؛ دری سده، مصطفی؛ پوراسماعیلی، آزاده. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری با در نظر گرفتن نظارت بیرونی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره22، شماره 2، 183-202.

ساربان­ها، محمدرضا؛ آشتاب، علی. (1387). شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، 55-76.

فروغی، داریوش؛ نخبه فلاح، زهرا. (1393). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی. پژوهش­های حسابداری مالی، سال ششم، شماره اول، 27-44.

کردستانی، غلامرضا؛ لطفی، احمد. (1390). بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی. پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، 63-78.

لطفی، احمد؛ حاجی پور، میثم. (1389). تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود. مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره چهارم، 17-33.

مرادزاده فرد، مهدی؛ علیپور درویش، زهرا؛ نظری، هماد. (1392). بررسی خطای پیش بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهعلمیپژوهشی دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، سال دوم، شماره هفتم، 15-28.

مشایخ، شهناز؛ بهزادپور، سمیرا. (1393). تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 4، 485-504.

 مشایخ، شهناز؛ شاهرخی، سیده سمانه. (1386). بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 1، 65-82.

Ahmed, A. S. ; Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, Vol. 51, No. 1, 1-30.

Ajinkya, B. ; Bhojraj, S. ; Sengupta, P. (2005). The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecast. Journal of Accounting Research, Vol. 43, pp. 343-376.

Ben-David, I. ; J. R. Graham; C. R. Harvey. Managerial Miscalibration. Working paper.

Beyer, A. ; D. A. Cohen; T. Z. Lys; B. R. Walther.) 2010 (. The financial reporting environment: Review of the recent literature, Journal of Accounting and Economics, 50, 296–343.

Brockman, P. ; J. Cicon. (2008). the Information Content of Management Earnings Forecasts: An Analysis of Hard versus Soft Information. Journal of Accounting Research.

Campbell, T. C. ; Gallmeyer, M. ; Johnson, S. A. ; Rutherford, J. ; Stanley, B. W. (2011). CEO optimism and forced turnover. Journal of Financial Economics, Vol. 101, No. 3, 695-712.

Chen, G. ; M. Firth. (1999). the Accuracy of Profit Forecasts and their Roles and Associations with IPO Firm Valuations. Journal of International Finacial Management and Accounting, 202-226.

Fang. w. (2009). The Role of Management Forecast Precision in Predicting Management Forecast Error. Rutgers University.

Foroghi, D. and Nokhbeh Fallah, Z. (2014). The Effect of Managerial Overconfidence on Conditional and Unconditional Conservatism. Journal of Financial Accounting Research, Vol. 6, Issue 1, 27-44. (In persian)

Heaton, J. B. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, Vol. 31, No. 2, 33-45.

Hendriksen, E. S. ; M. F. van Breda. (1992). Accounting Theory, 5th ed. Burr Ridge: Irwin.

Hilary, G. ; C. Hsu.) 2011 (. Endogenous overconfidence in managerial forecasts. Journal of Accounting and Economics, 51 (3): 300-314.

Hirst, E; Koonce, L. ; Venkatarman, S. (2008). Management Earnings Forecasts: A Review and Framworks, Accounting Horizon,Vol. 22, No. 3 , pp. 315-338.

Hribar, P. ; H. Yang. (2013). CEO Overconfidence and Management Forecasting. Working paper.

Khodamipour, A. Dorri Sedeh, M. and Pouresmaily, A. (2015). The effect of managerial overconfidence on the conservatism with respect to the role of external monitoring. Journal of the Accounting and Auditing Review, Volume 22, Issue 2, 143-278. (In Persian)

Kordestani, Gh. and Lotfi, A. (2011). The Association between Management Earnings Forecast Errors and Accruals. Journal of Financial Accounting Research, Volume 3, Issue 2, 63-78. (In Persian)

Lewellen, W. G. ; Badrinath, S. G. (1997). On the measurement of Tobin’s q. Journal of Financial Economics,Vol. 44, No. 1, 77-122.

Lotfi, A. Hajipour, M. (2010). The Impact of Accounting Conservatism on Earnings Management Forecasting Error. Management Accounting, Volume 3, Number 4, 17-34. (In Persian)

Luo, S. (2010). Essays on Earnings Forecasting Accuracy. University of Pittsburgh.

Malmendier, U. ; Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, Vol. 60, No. 6, 2661-2700.

Mashayekh, Sh. and Behzadpur, S. (2015). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. Journal of the Accounting and Auditing Review, Volume 21, Issue 4, 409-540. (In Persian)

Mashayekh, Sh. And Shahrokhi, S. (2008). Review Predict of Earning Forecast by Management and Influence Factors on this Forecaste. Journal of the Accounting and Auditing Review, Volume 15, Issue 1, 65–82. (In Persian)

Moradzade Fard, M. Alipour Darvish, Z. and Nazari, H. (2013). Investigation of management earnings forecast errors and information content of accruals in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, Volume 2, Number 7, 15-28. (In Persian)

Sarebanha, M. R. and Ashtab, A. (2008). Identification of Efficient Factors in Earnings Forecast Error of Initial Public Offerings at Tehran Stock Exchange. Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Volume 8, Number 28, 55-76. (In Persian)

Schrand, C. ; S. Zechman. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53 (1) , 311-329.

Xu, W. (2009). Evidence That Management Earnings Forecasts Do Not Fully Incorporate Information in Prior Forecast Errors. Journal of Business Finance and Accounting, 36: 822-837