بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قائنات،

چکیده

هدف اصلی مقاله بررسی این موضوع است که آیا مشکل جریان نقدی آزاد جنسن، همزمانی بازده سهام را افزایش می‌دهد یا خیر. بر اساس مطالعات گذشته، انتظار می‌رود شرکت‌های با جریان نقدی آزاد بالا و فرصت‌های رشد کم، از طریق کاهش کیفیت افشاء، همزمانی بازده سهام را افزایش دهند. این پژوهش بوسیله‌ی دو مدل رگرسیون توبیت فرضیه‌ها را مورد آزمون قرار داد. بدین منظور، نمونه‌ای شامل 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی ابتدای 1389 تا پایان 1393 انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جریان نقدی آزاد و فرصت‌های رشد، بترتیب، تأثیر منفی و مثبت (معنادار) بر کیفیت افشا و تأثیر مثبت و منفی (معنادار) بر همزمانی بازده سهام دارند. نتیجتاً، در شرکت‌های با جریان نقدی آزاد بالا و فرصت‌های رشد کم، کیفیت افشا پایین‌تر و همزمانی بالاتر است و یافته‌های مطالعات پیشین تأیید می‌شود. بعبارت دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل جریان نقدی آزاد جنسن بر همزمانی بازده سهام می‌افزاید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Free Cash Flow and Growth Opportunity on Disclosure Quality and Stock Return Synchronicity

نویسندگان [English]

  • mohammadali aghaii 1
  • saeed sirghani 2
  • saleh orfizadeh 3
1 Assistant Prof of Tarbiat Modares University
2 MSc of Tarbiat Modares University
3 accounting expert
چکیده [English]

This paper is aimed to investigate whether Jensen's free cash flow problem increases stock return synchronicity or not. Based on the previous studies, this is expected that low-growth firms with high free cash flow increase stock return synchronicity by decreasing disclosure quality. This research examines the hypotheses using two Tobit regression models. The sample consists of 112 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2007/3/20 to 2015/3/20. The research findings show that free cash flow and growth opportunities respectively have significant negative and significant positive effects on disclosure quality and also they respectively have significant positive and significant negative effects on stock return synchronicity. Accordingly, in low-growth firms with high free cash flow, disclosure quality is lower and stock return synchronicity is higher and the findings of the previous studies are supported. In other words, this can be resulted that Jensen's free cash flow problem increases stock return synchronicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jensen's free cash flow problem
  • disclosure quality
  • stock return synchronicity

احمدپور، احمد. پیکرنگار قلعه رودخانی، صدیقه. (1390). تبیین رابطه­ی بین اجزای کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 16، 151-137.

ثقفی، علی. بولو، قاسم. محمدیان، محمد. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد. مجله پیشرفت­های حسابداری، 61، 63-37.

حساس یگانه، یحیی. امیدی، الهام. (1393). رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 42، 58-31.

دستگیر، محسن. شهرزادی، مهشید. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 16، 32-17.

دولو، مریم. امامی، علی. (1394). بررسی رابطه­ی بین همزمانی قیمت سهام و نقد شوندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 29، 22-3.

فروغی، داریوش. سعیدی، علی. رسائیان، امیر. زارع، سحر. (1390). تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. برنامه ریزی و بودجه، شماره (2) 16، 81-57.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1385). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران. نشریه 113، چاپ سوم، سازمان حسابرسی.

مهرانی، کاوه. پروائی، اکبر. (1393). کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (4) 21، 540-527.

نوروش، ایرج. حسینی، سید علی. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 55، 134-117.

یحیی زاده فر، محمود. شمس، شهاب الدین. پاکدین امیری، مجتبی. (1392). بررسی تأثیر فرصت­های رشد در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1) 20، 132-113.

Accounting Standards Committee. (2006). Theoretical Basics of Accounting and Financial Reporting in Iran. Publication 113, Third Edition, Audit Organization. [in Persian]

Ahmadpour, Ahmad. peikarnegar, sedighe. (2011). Explain the relationship between accruals quality components and price synchronization in Tehran Stock Exchange, Quarterly Stock Exchange, 16 151-137. [in Persian]

Chan, K. , and Hameed, A. (2006). Stock Price Synchronicity and Analyst Coverage in Emerging Markets. Journal of Financial Economics, 80, 115-147.

Chan, K. , Hameed, A. , and Kang, W. (2013). Stock Return Synchronicity and Liquidity. Journal of Financial Markets, 16, 414-438.

Cheung, W, M. , and Jiang, L. (2014). Does Free Cash Flow Problem Contribute to Excess Stock Return Synchronicity? Rev Quant Finan Acc, DOI: 10. 1007/s11156-014-0464-2.

Chung, R. , Firth, M. , and Kim, J. (2005). Earning Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring. Journal of Business Research, 58, 766-776.

Dasgupta, S. , Gan, J. , and Gao, N. (2010). Transparency, Price Informativeness, and Stock Return Synchronicity: Theory and Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45 (5) , 1189-1220.

Dastgir, Mohsen. Shahrzadi, mahshid (2013) , Investigate the relationship between the disclosure quality and accrual quality in explaining the variations in additional portfolio performance, Journal of Financial Accounting Research,16, 17-32. [in Persian]

Dolou, Maryam. Emami, ali (2015) , Investigating the relationship between price synchronization and liquidity: Evidence from Tehran Stock Exchange, Quarterly Stock Exchange, 29, 3-22. [in Persian]

Durnev, A. , Morck, R. , and Yeung, B. (2004). Value-Enhancing Capital Budgeting and Firm-Specific Stock Return Variation. J Financ, 59, 65-105.

Foroughi, daryoush. Saeedi, ali. Rasaian, amir. Zare, safar (2011) , Effect of earnings quality on cash holdings in Tehran Stock Exchange, Planning and Budget,16 (2) , 57-81. [in Persian]

Gaver, J. J. , Gaver, K. M. (1993). Additional Evidence of the Association between the Investment Opportunity Set and Corporate financing, Dividend and Compensation Policies. J Acc Econ, 16, 125-140.

Haggard, K. S. , Martin, X. , and Pereira, R. (2008). Does Voluntary Disclosure Improve Stock Price Informativeness? Financial Management (Blackwell Publishing Limited) , 37 (4) , 747-768.

Hasas yegane, hasas. Omidi, elham (2014) , The relationship between the quality of accounting information, the delay of the price response and future return on equity, Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies,42, 31-58.

Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, 76 (2) , 323-329.

Jin, L. , Myers, S. C. (2006).  Around the World: New Theory and New Tests. Journal of Financial Economics, 79, 257-292.

Jones, J. J. (1991). Earnings Management during Report Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 29 (2) , 193-228.

Lehn, K. , Poulsen, A. (1989). Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions. J Financ, 54, 771-787.

Lin, K. J. , Karim, K. E. , and Carter, C. (2015). Why Does China′s Stock Market Have Highly Synchronous Stock Price Movements? An Information Supply Perspective. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 31, 68-79.

Mehrani, kaveh. Parvani, akbar (2014) , Disclosure Quality in Family Companies Accepted in Tehran Stock Exchange, Accounting and auditing reviews, 21 (4) , 527-540. [in Persian]

Morck, I. , Yeung, B. , and Yu, W. (2000). The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements? J Financ Econ, 58, 215-238.

Noravesh, iraj. Hoseini, ali (2009) , Investigate the relationship between disclosure quality (reliability and timeliness) and profit management, Accounting and auditing reviews, 55, 117-134. [in Persian]

Piotroski, J. D. , Roulstone, J. D. (2004). The Influence of Analysts, Institutional Investors, and Insiders on the Incorporation of Market, Industry, and Firm-Specific Information into Stock Prices. Accounting Review, 79, 1119-1151.

Roll, R. (1988). . Journal of Finance, 43, 541-566.

Saghafi, ali. Bolou, ghasem. Mohamadian, mohamad (2011) , The quality of accounting information, over-investment and free cash flow, Journal of Accounting Progress, 61, 37-63. [in Persian]

Skinner, D. (1993). The Investment Opportunity Set and Accounting Procedure Choice: Preliminary Evidence. J Acc Econ, 16, 407-445.

Yahya zade far, Mahmoud. Shams, shahabodin. Pakdin amiri, mojtaba (2013) , The Impact of Growth Opportunities on Free Cash Flow Valuation, Accounting and auditing reviews,20 (1) , 113-132. [in Persian]