بررسی رابطة کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتارنامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه الزهراء (س)،

2 کارشناس ارشد حسابداری، پردیس علوم و تحقیقات شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت سود، افشاء داوطلبانه، رفتارنامتقارن اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته شد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1393- 1389 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از نرم افزار Eviews، Spss و STATA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و افشای داوطلبانه با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی بهبود کیفیت سود و افشای داوطلبانه شرکت‌ها موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت می‌شود. همچنین بین رفتارنامتقارن اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة مثبت و معناداری حاکم است و رفتارنامتقارن اطلاعات موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relation of Earnings Quality, Voluntary Disclosure and Information Asymmetry to the Expense of Equity

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Mohsen Bazrafshan 2
1 Associate Prof. of accounting
2 msc. of accounting
چکیده [English]

This study examines the relation of earnings quality, voluntary disclosure and information asymmetry to the expense of equity. The sample consists of 127 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 21014. The hypotheses are tested using multivariate regression and software Eviews, Spss and STATA. The results show that there is a significant negative relation of the voluntary disclosure and earnings quality to the cost of equity. In other words, any improvement of earnings quality and voluntary disclosure of a firm reduces its cost of equity. Also, there is a significant positive relation between information asymmetry and cost of equity, that is, the more information asymmetry the more cost of equity in a firm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Voluntary Disclosure
  • Information Asymmetry
  • Cost of equity

بولو، قاسم. (1386). هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی‌های سود، رساله دکتری حسابداری. دانشگاه علامه طبا طبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری.

بولو، قاسم. حسنی القار، مسعود. (1393). ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام. مجله دانش حسابداری. شماره 17. صص49-75

حقیقت، حمید. همایون، علی. ) 1383). بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

خانی، عبداله. قجاوند، زیبا. (1391). تاثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 14. صص67-88

خدادادی، ولی. عربی، مهدی. ال بوعلی، صادق. (1394). اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 26. صص 51-66

ستایش، محمد حسین. غفاری، محمد جواد و رستم زاده، ناصر. (1392). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه. پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 8، صص 125 – 146.

ستایش، محمدحسین. روستا، منوچهر. علیزاده، وحید. (1393). بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 13. صص 153-160

ستایش، محمد حسین. کاظم نژاد، مصطفی. ذوالفقاری، مهدی. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلهپژوهش‌های حسابداریمالی، شماره 3، صص 55 – 74

شمس، شهاب الدین. سلیمانی اشرفی، ماریه. (1392). بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 7، صص69-82.

فرج زاده دهکردی، حسن. همتی، حسن. برزده، سیدامیر. (2013). بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش حسابداری، شماره 11، صص83-108.

کردستانی غلامرضا و ضیاالدین، مجدی. (1386). بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سهام عادی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص85-104.

مشایخ، شهناز. نصیری، سپیده سادات. (1395). بررسی تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری. مجله پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 19، صص 127-154.

مشایخی، بیتا. فدایی نژاد، محمد اسماعیل. کلاته رحمانی، راحله. (1389). مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره3، صص77-92.

Armstrong, Christopher S. Core, John E. Taylor, Daniel J. Robert E. Verrecchia. (2010). When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?. Available at: http: // www. ssrn. com.

Bhattacharya, N. , Desai, H. and Venkataraman, K. (2008). Earnings quality and information asymmetry: evidence from trading costs. Working Paper, Southern Methodist University.

Bhattacharya. N. , Ecker, F. , Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). Direct andmediated associations among earnings quality, information asymmetry, and the cost of equity. Accounting Review, 87 (2) , 449-482.

Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, 72 (3) , 323-34.

Brown, S. , Hillegeist, S. , & Lo, K. (2004). Conference calls and information asymmetry. Journal of Accounting and Economics, 37 (3) , 343-366.

Brown, S. and Hillegiest, S. A. (2007). How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry. Review of Accounting Studies, (12) , 443–477.

Bulu, Q & Hosni Al-Qar, M. (2014). The Relationship between Quality of Earnings, Information Asymmetry, and Cost of Equity. Journal of Accounting Knowledge, (17) , 49-75. (In Persian)

Bulu, Q. (2007). Cost of equity and Earnings characteristics, Ph. D. Accounting. Allameh Tabatabaei University. Faculty of Management and Accounting. (In Persian)

Easton, P. (2004). PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital. The Accounting Review, (79) , 73-95.

Fama, E. and French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of financial Economics, (33) , 3-56.

Farajzadeh Dehkordi, H. , Hemmati, H &Barzdah, S. A. (2013). Relationship between Earnings sharing and the quality of profits of companies accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Research, (11) , 83-108. (In Persian)

Francies, I. , Lafond, R. , Olsson, P & Schipper, K. (2003). Earnings quality and the pricing effects of earnings patterns, working paper Duke University, p. 53

Francis, J. , Olsson, P. & Schipper, K. , (2004). Costs of equity and earnings attributes, The Accounting Review, (79) , 967-1010.

Gietzman, M. and Ireland, J. (2005). "Cost of Capital, Strategic Disclosures and Accounting Choice. Journal of Business, Financial & Accounting, Vol. 23, No. 3&4, pp. 599-634.

Gray, P. and P. -S. Koh and Y. H. Tong (2009). Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia, Journal of Business Finance and Accounting, (36) 1& 2, 51-72.

Haghighat, H & Homayoun, A. (2004). Investigating the relationship between the quality of accruals and Earnings in listed companies in Tehran Stock Exchange, MSc. Azad University of Mashhad (In Persian).

Hinson, L. A. , Utke, S. (2016). Structural Equation Modeling in Archival Accounting Research: An Application to Disclosure and Cost of Capital, Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2614085 or http: //dx. doi. org /10. 2139 /ssrn. 2614085 Liang.

Khani, A & Ghajaavand, Z. (2012). The impact of the competitive spectrum of the market on the relationship between information asymmetry and the cost of equity capital. Journal Financial Accounting Research, (14). 67-88. (In Persian)

Khodadadi, V. , Arabic, M & El Buali, S. (2015). The effect of moderating environmental uncertainty on the relationship between Earnings management and information asymmetry. Journal Financial Accounting and Audit Research, (26) , 51-66. (In Persian)

Kordestani, G. R & Ziaoddin, M. (2007). Investigating the Relationship between Qualitative Characteristics of Earnings and Cost of Standard Stock. Journal Accounting and Audit Accounting, (48) , 85-104. (In Persian)

Kothari, S. P. , Lroe, A. J. And Wasleg, C. E. (2005). Performance marched discretionary accrual measure. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 1363-97. 3

Liang, P. J. (2001). Recognition: An information content perspective, Accounting Horizons, (15) , 223-242.

Mashayekh, SH & Nasiri, S. S. (2016). Investigating the Effect of Financial Reporting Transparency on the Relevance of the Accounting Estimate. Journal of Experimental Accounting Research, (19) , 127-154. (In Persian)

Mashayekhi, B. , Fadai Nejad, M. S & Kalateh Rahmani, R. (2010). Capital Expenditures, Accruals and Stock Returns. Journal of Financial Accounting Research, (3) , 77- 92. (In Persian)

Nen-Chen, R. H. , Jeng, C. , Ying, W. (2013). Effect of disclosure regulation on earnings management through related-party transactions: Evidence from Taiwanese firms operating in China. Journal of Accounting and Public Policy, (32) , 4: 292-313.

Peng He, William Lepone, Andrew and Henry Leung. (2013). Information asymmetry and the cost of equity capital. International Review of Economics & Finance, (27) , 611-620.

Persakis, A. Iatridis, G. E. (2015). Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation, Journal of Multinational Financial Management, (30): 1-35

Saini, Jagjit Singh and Don Herrmann. (2010). Cost of Equity Capital, Information Asymmetry, and Segment Disclosure. Available at: http: // www. ssrn. com.

Setaush, M. H. , Ghaffari, M. J & Rostamzadeh, N. (2013). Investigating the Influence of Information Asymmetry on Capital Cost. Journal Empirical Accounting Research, (8) , 125-146. (In Persian)

Setaush, M. H. , Kazemnejad, M & Zolfaghari, M. (2011). Investigating the Effect of Disclosure Quality on Stock Liquidity and Cost of Capital of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, (3) , 55-74. (In Persian)

Setaush, M. H. , Rosta, M & Alizadeh, V. (2015). Investigating the relationship between voluntary disclosure and the performance of companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal Empirical Accounting Research, (13) , 153-160. (In Persian)

Shams, SH & Soleimani Ashrafi, M. (2013). Investigating the relationship between price fluctuation and information asymmetry. Journal Empirical Accounting Research, (7) , 69-82. (In Persian)

Verrecchia, R. E. , (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, (32) , 97-180.

Zhao, Y. , Ch. K. H. , Zhang, Y. , & David, M. (2012). Takeover protection and managerial myopia Evidence from real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, (31) 1, 109-135