بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگری مالی شرکت‌های ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور ، ایران، تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

امروزه دگرگونی‌های شگرفی در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت‌های مالی و حسابداری رخ داده و بکارگیری آن بسیار فراگیر گردیده است. از این رو بکارگیری XBRL رو به رشد است. هدف این پژوهش بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگری مالی شرکت‌های ایرانی می‌باشد. در ﭘﮋوهش حاضر کلیه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اساتید دانشگاه‌ها و حسابدران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در حیطه جامعه آماری می باشند. تعداد نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران انتخاب شده و پرسش‌نامه‌ای شامل 25 سوال اسنتباطی و هفت سوال توصیفی از پر‌سش‌شوندگان پرسیده شد.  بعد از جمع‌آوری داده‌ها از روش کای-دو همبستگی رتبه جهت بررسی ارتباط XBRL با شاخص‌های مورد پژوهش استفاده گردید.بیشترین ارتباط معنی‌دار از میان شاخص‌ها، بین XBRL و شاخص زمان دسترسی به اطلاعات بود. با توجه به نتایج این تحقیق، XBRL میتواند باعث بالابردن قدرت برنامه‌ریزی مدیران، بالا بردن سرعت انجام کارها، دسترسی سریع به اطلاعات وکاهش هزینه‌ نهایی گزارش‌های مالی گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

XBRL Effects on Financial Reporting in Iranian Firms

نویسندگان [English]

  • Akbar Amini Mehr 1
  • seyede foroozan nabavi nejad 2
چکیده [English]

Today, great changes have been occurred in information technology of accounting and financial activities area, so that XBRL is more applied. This research is aimed to investigate effects of using XBRL on financial reporting of Iranian firms. The research population includes all mangers of firms listed in Tehran stock exchange, academics and certified accountants who are member of Accountant community of Iranian. The study sample is selected according to Cochran method, and a questionnaire including 25 inferential questions and 7 explorative questions is provided. To investigate the relation between XBRL and studied factors, the Chi-square rank correlation is used.
Findings show that the most significant relation is between XBRL and information access time.
Given the research results, one can claim that XBRL can enhance manager's planning capability, speed the implementations, provide the mangers with more on time information and decrease final cost of financial reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Markup languages"
  • "Extensible Business reporting language"
  • "Information systems"
  • "financial reporting"
  • "web-based accounting"

Arab maziar, M & Arian pour, A, (2008) , Information Systems and Technology, Financial reporting online, Accounting, p76-86:199 (in persian)

Azizkhani, M, (2008) , The proposed report on the implementation of XBRL in Iran, management, development and organization of Islamic Studies at Tehran Stock Exchange. (in persian)

Baldwin, A.A., Brown, C.E., and Trinkle, B.S. (2006). XBRL: An impacts framework and research challenge. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 3 (1): 97-116

Boyer-Wright, K., Summers, G., and Kottemann, J. (2010). XBRL: Is it Time. Issues in Informing Science and Information Technology, 7: 509-518.

Farivar leylan, F, (2007) , Evaluation of the factors contributing to the auditor in Environment XBRL, Azad University, Tehran. (in persian)

Kabiri, A, (2005) , Organization and management approache (Outlook postmodern) , publications Negahe danesh. (in persian)

kheyri, M, (2008) The reasons for non-adoption of XBRL by Iranian companies, University of Tehran, Tehran. (in persian)

Muthupandian, K. (2005). XBRL-A Global Financial Reporting Standard. Chartered accountant new-delhi, 54 (1): 164-76.

shekari, N, (2010) Xbrl connection with the qualitative characteristics of accounting information From the perspective of senior executives of listed companies on the stock exchange, University of Science and Research in Tehran. (in persian)