بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی دادهها: مطالعه تجربی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر قابلیت‌های مدیریت بر معیارهای عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی نیز کنترل شده است. از این رو ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، قابلیت مدیران اندازه‌گیری شده است. در ادامه، با محاسبه هر یک از چهار معیار عملکرد شرکت (ارزش افزوده اقتصادی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود و نسبت کیوتوبین)، به بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 161 شرکت در دوره زمانی 1384 الی 1393 می‌باشد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که به طور کلی، بین قابلیت مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش قابلیت مدیران در استفاده بهتر از منابع و به تبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود یافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managerial Abilities and Performance Measures

چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effects of managerial abilities on performance of firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this regard, the effects of firm size and financial leverage (debt ratio) are controlled. Managerial abilities are calculated using Data Envelopment Analysis (DEA) technique. In the following, the relation between performance measures (value added economic, return on equity, P/E ratio and Tobin's Q ratio) and managerial abilities are investigated. The sample consists of 161 firms in the period from 2005 to 2014 using multivariate linear regression. The results indicate that there is a positive significant relation between managerial abilities and firm performance measures. It means that promotion of managerial abilities in better using of resources which results in promotion of firm efficiency may improve firm performance and thus increase shareholders wealth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Abilities
  • Firm Performance
  • Data Envelopment Analysis

امین زاده، محمد. (1388). بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (مطالعه مورد استانداری کردستان و فرمانداری‌های تابعه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

بزرگ‌اصل، موسی؛ صالح­زاده، بیستون. (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 58، 153-170.

تصدیقی، محمدعلی. (1385). موانع توسعه شایسته سالاری در سازمان های دولتی ایران و راهکارهای آن. مجموعهمقالاتاولینهمایشتوسعهشایسته سالاریدرسازمان‌ها، تهران.

عباسی، ابراهیم؛ گلدی صدقی، امان. (1389). بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (2)، 17-57.

عطافر، علی؛ آذربایجانی، کریم. (1380). بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران دولتی و خصوصی. دانش مدیریت، 54، 15- 38.

فرهی بوزنجانی، برزو. (1384). معرفی الگوی توسعه توانایی‌های مدیریتی مورد نیاز مدیران (نظام اداری کشور). فصلنامه دانش مدیریت، 18، 73- 92.

کلانتری، خلیل. (1385). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. چاپ دوم، تهران، انتشارات شریف.

کاظمی، بابک. (1380). مدیریتامورکارکنان (ادارهاموراستخدامیومنابعانسانیبانگرش کاربردیبهبخشدولتیدرایران مرکز آموزش مدیریت دولتی.

ملاحسینی، علی؛ محمدی، محدثه. (1389). رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونی‌های مصرف شهر کرمان. تعاون، 21، 125- 141.

ملکی رنجبر، فرهاد. (1378). بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارت‌های مدیریتی، شخصیت و تنیدگی (بررسی یک مورد خاص). دانش مدیریت، 45، 112- 129.

موسی­زاده، زهره؛ عدلی، مریم. (1383). معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایست هگزینی در نهج البلاغه. اندیشه مدیریت، 103- 132.

نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 53، 83- 100.

یعقوب‌نژاد، احمد؛ سعدی، علی؛ روضه‌ای، منصور. (1388). صرف ریسک بازار با در نظر
گرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 105 – 12.

 

Acquaah, M. , and Chi, T. (2007). “A longitudinal analysis of the impact of firm resources and industry characteristics on firm-specific profitability”, Journal of Management and Governance, Vol. 11, pp. 179 –213.

Aier, J. , Comprix, J. , Gunlock, M. , and Lee, D. (2005). “The Financial Expertise of CFOs and Accounting Restatements”, Accounting Horizons, Vol. 19, pp. 123–135.

Andreou, p. , Ehrlich, D. and louca. C. (2013). “Managerial ability and Firm performance: Evidence from the global financial crisis”, Working paper. Available at http: //www. mfsociety. org

Baik, B. , Choi, S. , Farber, D. B. and Zhang, J. (2012). “Managerial ability and earnings quality: an international analysis”, Available at http: //www. kaaedu. or. kr /func /downloa d. php?path.

Bamber, L. , Jiang, J. , and Wang, I. (2010). “What’s My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure”, The Accounting Review,Vol. 85, pp. 1131–1162.

Bertrand, M. , and Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. The Quarterly Journal of Economics, 118: 1169–1208.

Brealey, A. , Richard & Stewart C. Myers. (2010) , “Principles of Corporate Finance”, Mc Graw Hill Publishing Company Limited, Sixth Edition.

Chemmanur, T. , and Paeglis, I. (2005). “Management Quality, Certification, and Initial Public Offerings”, Journal of Financial Economics, Vol 76, pp. 331-368.

Chemmanur, T. , Paeglis, I. , and Simonyan, K. (2009). “Management Quality Financial Investments and Asymmetric Information”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 44, No 5, pp. 1045-1079.

Cho, S. Y. , Hoa, H. T. (2011). “The Influence of Product Market Competition on the Timing and Quality of. Corporate Financial Disclosure”, Available at SSRN: http: //centerforpbbefr. rutger s. edu /2011PBFEAM/Download/ AS/AS-06/2011 PB FE AM-062. pdf

Demerjian, P. , Lev, B. , and Mcvay, S. (2012). “Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests”, Management science, Vol. 58, pp. 1229–1248

Demerjian. P. R. , Lev, B. , Lewis, M. F. and Mcvay, S. E. (2013). “Managerial ability and earnings quality”, The Accounting Review, Vol. 88, pp. 463–498

Dyreng, S. D. , Hanlon, M. , and Maydew, E. L. (2010). “The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance”, The Accounting Review, Vol. 85, pp. 1163–1189.

Falato, A. , Li, D. , and Milbourne, T. (2015). “Which skills matter in the market for CEOs? Evidence from pay for CEO credentials”, Management Science, Vol. 61, No. 12, pp. 2845 – 2869.

Fama, E. (1980). “Agency problems and the theory of the firm”, Journal of Political Economy, Vol. 88, No. 2, pp. 288–307.

Francis, J. , Huang, A. , Rajgopal, S. , and Zang, A. (2008).
“CEO reputation and earnings quality”, Contemporary Accounting Research, Vol. 25, pp. 109–147.

Ge, W. , Matsumoto, D. , and Zhang, J. (2011). “Do CFOs Have Style? An Empirical Investigation of the Effect of Individual CFOs on Accounting Practices”, Contemporary Accounting Research, Vol. 28, pp. 1141–1179.

Graham, J. , Harvey, C. , and Puri, M. (2013). “Managerial attitudes and corporate actions”, Journal of Financial Economics, Vol. 109, No. 1, pp. 103- 121.

Kreps, D. , Milgrom, P. , Roberts, J. , and Wilson, R. (1982). “Rational cooperation in the finitely repeated prisoner’s dilemma”, Journal of Economic Theory, Vol. 27 No. 2, pp. 245–82.

Malmendier, U. , and Tate, G. (2009). “Superstar CEOs”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 124, pp. 1593-1638.

Panayiotis, C. A. , Daphna, E. , and Christodoulos, L. (2013). “Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis”, Available at www. efm aefm. org /... /2013-Reading/... /EFMA2013_0542_fullpaper. pdf.

Parka, J. , Kob, CH. Y. , Jungc, H. and Lee, Y. S. (2015). “Managerial ability and tax avoidance: evidence from Korea”, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 37-41.

Stewart, G. Bennet (1991). The Quest for Value: Harper Publishersine.